Protestantse Gemeente Odijk


Wereldgebedsdag

18-02-2019

Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag. Om half acht ’s avonds is er een viering in ’t Witte Kerkje met als thema: “Welkom, God nodigt je uit!”.

Dit jaar hebben vrouwen uit Slovenië de liturgie samengesteld. Zo maken wij kennis met een andere cultuur en luisteren wij naar hun eigen muziek. Het Sloveense Wereldgebedsdagcomité koos als thema een gelijkenis uit Lucas 14, over het uitnodigen van gasten voor een groot feestmaal. Vanuit deze Bijbeltekst danken en bidden zij.
We willen erover nadenken, hoe zij deze gelijkenis begrijpen en welke impulsen ons dat kan geven.

Wij hopen velen te begroeten en ontmoeten elkaar na de viering in de consistorie om koffie en thee te drinken.

Namens het Oecumenisch Beraad.
Ineke Sloots en Elly van Duin.


Naar de bovenkant van de paginaKerkbalans 2019

12-12-2018

In de periode van 11 - 26 januari 2019 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema "Geef voor je kerk".

Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2019 een groot deel van het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Voor wie over 2018 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra belastingaftrek wenst over 2018 door de bijdrage van 2019 nu al te willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Odijk.

Wie een nieuwe onderhandse periodieke schenking wil aangaan, klikt hier voor een blanco schenkingsakte. Deze graag printen, invullen en in januari 2019 bijsluiten in de antwoordenvelop van Actie Kerkbalans.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman
--Naar de bovenkant van de paginaKinderkerstfeest

09-12-2018

Op maandag 24 december om 19 uur bent u welkom in het Witte Kerkje om samen het Kinderkerstfeest te vieren. Het is een dienst voor en door kinderen, voor jong en oud.

Er worden (bekende) liederen gezongen en er wordt een kerstspel opgevoerd door de kinderen van de kindernevendienst. Dit jaar is het kerstspel: Het verhaal van de ster en dat is geschreven door Coby van den Berg, die helaas niet meer onder ons is, zij heeft vele jaren het kinderkerstfeest voor kindernevendienst mede georganiseerd. Na afloop is er limonade en iets lekkers in de Meenthoek.

Naar de bovenkant van de paginaWitte Kerkje 200 jaar!

04-12-2018

In 2020 bestaat het Witte Kerkje 200 jaar in de huidige vorm. Op zondag 13 september 2020 wordt een feestelijke herdenkingsdienst gehouden.

Voor deze dienst willen we ook oud-vrijwilligers van onze kerkgemeenschap uitnodigen die nu niet meer in de buurt wonen. Bent u in het verleden actief geweest binnen het Witte Kerkje of kent u iemand die dat is geweest? Dan zouden we graag contactgegevens ontvangen via info@pknodijk.nl.

Naast de herdenkingsdienst en vesper worden verschillende andere activiteiten voorbereid, zoals:

Vesper
Op donderdag 10 september 2020, de eigenlijke herdenkingsdatum, wordt een vesper gehouden.

Gedenkboek 200 jaar Witte kerkje in de maak
Aan een mooi en toegankelijk gedenkboek met veel beeld wordt inmiddels concreet gewerkt. Archieven en eerdere publicaties worden doorgespit, Paul Zeef, Frans Beumer en Johanna Muis vorderen gestaag met steun van Raymond Uppelschoten, ook Wil van der Plas heeft zich aangesloten.

Wit biertje
In veel dorpen en steden staat het café dicht bij de kerk en Odijk is daarin geen uitzondering. Een groep onder leiding van Oscar Schneider onderzoekt welk wit biertje bij de herdenking zal passen en hoe dat verder in te vullen.

Koffieconcerten
Het idee is om het hele dorp te betrekken bij onze viering. Dat zal gebeuren door een reeks koffieconcerten aan het dorp aan te bieden. Dorpsgenoten die ons kerkje misschien nog nooit van binnen hebben gezien, krijgen door de koffieconcerten daar de gelegenheid voor. Paul Zeef organiseert deze.
We mikken op een breed aanbod, passend bij het karakter van de kerk. Denk aan licht klassiek, folk (Iers, Klezmer, Fado), jazz, orgel, kleinkunst (cabaret). Kortom, voor jong en oud.

Naar de bovenkant van de paginaVoedselbank

18-11-2018

Kinderen uit het Witte Kerkje brachten een flink aantal kratten met voedsel naar het magazijn van Voedselbank Kromme Rijn in Langbroek.

Het betrof de opbrengst van een inzamelactie die zondag 11 november in de kerk gehouden werd. Deze zondag stond in het teken van de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Een mooie gelegenheid om van onze overvloed aan voedsel te delen met mensen die juist tekort komen.

In het magazijn van de voedselbank kregen de kinderen een rondleiding en werd uitgelegd hoe de Voedselbank te werk gaat.

De voedselbank Kromme Rijn (werkgebied Wijk bij Duurstede en Bunnik) verstrekt iedere week voedsel aan ca. 100 mensen op 40 adressen. In de gemeente Bunnik zijn 9 adressen. De klanten hebben een inkomen beneden het bestaansminimum. Iedere vrijdag gaan er meer dan 12 kratten en koeldozen met voedsel van het magazijn van de voedselbank in Langbroek naar Bunnik. De voedselbank krijgt al het voedsel en er werken ca. 40 vrijwilligers.Naar de bovenkant van de paginaStartzondag

12-10-2018

'Omzien naar elkaar'.

Dat was het thema van de startzondag waarmee het nieuwe kerkseizoen werd afgetrapt. Velerlei mensen, ieder met zijn eigen inbreng. Samengevoegd als de onderdelen van een IKEA bouwpakket. Of, zoals Paulus zegt, een lichaam van Christus. Van mensen die allemaal verschillend zijn, maar een geheel vormen. Bezield door die Ene Geest van God

Na de dienst, met preekbingo voor de basisschool kinderen, was het tijd voor koffie en ontmoeting. Tijdens de vacaturemark dachten we na over een nieuwe invulling van het pastoraat. Een flink aantal mensen heeft zich opgegeven om een taak als vrijwiliger op zich te nemen.

En dan de maaltijd, zoveel lekkers. En dan vooral ook kinderen die zich fantastisch hebben ingezet: Casper met zijn ‘mummies’, de worstjes in bladerdeegreepjes en Onno die in z’n eentje een flinke stapel pannenkoeken had gebakken.

Als voorbereidingsgroep en kerkeraad, Consistorie en wijkteamleden, zullen we de balans opmaken en ongetwijfeld nadere stappen bekend maken.

Naar de bovenkant van de paginaBeleidsplan

07-10-2018

Op woensdag 10 oktober wordt een gemeenteavond georganiseerd waar het nieuwe beleidsplan gepresenteerd wordt.

Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt om voor de komende jaren de lijnen uit te zetten. Het beleidsplan geeft richting aan de wijze waarop wij in Odijk gemeente van Christus willen zijn. Het beleidsplan is een hulpmiddel voor de opbouw en ontwikkeling van onze kerkgemeenschap en het help de verschillende geledingen om te komen tot samenhangende en weloverwogen beslissingen.

In de loop van 2017 is door de kerkenraad een enquête verspreid waarvan de uitkomsten tijdens een gemeenteavond besproken zijn. Naar aanleiding van deze avond zijn contrete doelen geformuleerd, die hun weerslag in het beleidsplan gevonden hebben.

Tijdens de gemeenteavond zullen er korte presentaties zijn vanuit de diaconie, de kerkrentmeesters, de jeugdraad en het pastoraat. De speerpunten van elk van de geledingen worden hierin toegelicht. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om samen invulling te geven aan de nieuwe beleidsvoornemens.

U kunt het nieuwe beleidsplan vinden via de volgende link: beleidsplan (pdf).

Tot ziens op woensdag 10 oktober, 20:00 in De Meenthoek!

Naar de bovenkant van de paginaPrivacyverklaring

30-09-2018

Begin september werd de privacyverklaring van de PG Odijk vastgesteld door de kerkenraad. Met deze verklaring komen we tegemoet aan de regels van de Algeme Verordening Persoonsgegevens (AVG).

De privacyverklaring volg het model van de PKN. Er wordt in beschreven welke persoonsgegevens in de gemeente bekend zijn, bij wie dat is en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. In een werkgroep zijn maatregelen langsgelopen die we nemen om persoonsgegevens veilig te verwerken.

Met de komst van de AGV zijn rechten van gemeenteleden scherper omlijnd en uitgebreid. Zo heeft u nu:

Recht op inzage in eigen gegevens: dat kan gaan om wat er in de kerkelijke ledenadministratie staat, of om wat er in kader van kerkbalans en bijdragen, begraafplaats, het pastorale werk, jeugdkerk of andere groepen en taken, genoteerd staat.

Recht op correctie of rectificatie: als de gegevens niet kloppen, heeft u het recht om correctie te vragen. Daar hebben we als kerk natuurlijk een gedeeld belang in.

Recht op ‘vergeten worden’. Dat recht is nieuw. Als er geen reden meer is die uit ons kerkelijk gerechtvaardigd belang voortvloeit, u zegt op of verhuist, dan mag u vragen of uw gegevens definitief uit de administratie verwijderd worden. Dit recht is geen absoluut recht trouwens, de gemeente heeft enige ruimte tot afwegen.

Recht op overdraagbaarheid: dat slaat vooral op gestructureerde persoonsgegevens uit de geautomatiseerde (leden)registratie; u kunt als betrokkene daarover beschikken, als dat bijvoorbeeld voor de overgang naar een andere kerk wenselijk is.

Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor we bij dat soort formele klachten in de buurt komen, hopen we al lang via de voorzitter van de kerkenraad of van het college van kerkrentmeesters een oplossing te hebben gevonden.

Voor het doen gelden van dit soort rechten is weer contact met onze functionarissen en vrijwilligers nodig die de taken van de gemeente uitvoeren. Die vindt u in ons Kerknieuws.

U kunt de privacyverklaring van de PG Odijk vinden op de website: privacyverklaring.

Naar de bovenkant van de paginaZomerontbijt

21-09-2018

De kindernevendienst sloot het seizoen traditiegetrouw af met een zomerontbijt. Dit jaar scheen er een heerlijk zonnetje. Het was heerlijk om met elkaar op het grasveld voor de kerk te ontbijten. Het neerzetten van de tafels, stoelen en al het lekkers ging door de vele helpende handen heel snel.

En een feest was het! Met 33 kinderen en KND-leiding hebben we gesmuld van de broodjes, krentenbollen, aardbeien en meloen. Na het eten was het opruimen ook zo weer klaar. Vervolgens woonden alle kinderen en leiding de kerkdienst bij.

Tijdens de zomervakantie is er, in tegenstelling tot vorige jaren, wel kindernevendienst geweest. Deze KND zijn goed bezocht. De kinderen zaten bij elkaar in 1 groep. De leeftijdsverschillen waren soms aanzienlijk, maar voor de vakantieperiode was dat wel te doen. De oudere kinderen konden soms de kleintjes helpen. Waarschijnlijk zal dit initiatief volgend jaar herhaald worden.

Naar de bovenkant van de paginaMonumentendag

26-08-2018

Op Open Monumentendag (8 september) biedt het Witte Kerkje een podium aan musici van allerlei kunnen. Er wordt gespeeld op orgel, fluit, gitaar, en piano en er is koorzang. Van Buxtehude en Bach, tot Ibert, Mozart en Boulanger. Of uiterst meditatief. Plezier en muzikale dynamiek, in sferen van verleden en heden. Diverse solisten en ensembles uit dorp en wijder omgeving. Het muzikaal programma begint om 10.30. Zie onder voor het complete programma.

Als intermezzo declameert Amédé Passoire – verloren neef van een oude kerkvoogd – de Witte Kerkgeschiedenis in snelle strofen. Dit gebeurt op twee momenten, om 12.00 en 13.45 uur.

En er is koffie, thee of iets fris voor bezoekers.

Wees welkom!10.30 uur Rodyan van de Brink – Orgel
      Sweelinck, Buxtehude, J.S. Bach
11.00 uur Gitaar Duo Cordeo – Gitaar
      Albinez, Granados, Debussy
11.30 uur Nel de Jong en Zwaantje Bisschop - fluit en piano
      Fauré, Mozart, Boulanger

Pauze 12.00 uur
Declamatie: Witte Kerkgeschiedenis in snelle strofen – Amédé Passoir

12.30 uur Kees Sax en Anita - Gitaar en zang,
      Meditatieve muziek, voor open oor en hart
Tot ca. 13.00 uur
13.15 uur Koor Rana Ridibunda, o.l.v. Johanneke van Leeuwen - Vocaal
      Europese volksmuziek

Pauze 13.45 uur
Declamatie II: Witte Kerkgeschiedenis in snelle strofen – Amédé Passoire

14.00 uur Liselotte Küling en Tanja Vermeeren - Fluit en Gitaar
      Vila Lobos, Ibert, Anette Kruisbrink
14.30 uur Kwartet Ochos Manos - Gitaar
      Iets Europees van nader te bepalen snit of klank
15.00 uur Leerlingen Muziekschool Houten: Gitaar/Piano

EINDE ca. 15.30 uur

Naar de bovenkant van de paginaWitte Kerkje 200 jaar!

20-06-2018

De voorbereidingen voor het 200 jarig bestaan van het Witte Kerkje zijn in volle gang. Op 13 september 2020 vindt een jubileumdienst plaats. Daarnaast organiseren we een vesper en willen we een gedenkboek uitgeven. Ook worden verschillende andere herdenkingsideeën overwogen en voorbereid, zoals een blijvend kunstwerk, een expositie en zelfs een eigen wit biertje.

Voorbereidingen voor de jubileumdienst
Zowel de dienst als de vesper vergen de nodige voorbereidingen. Omdat helaas niet iedereen gelijktijdig in onze kerk past, denken we aan het neerzetten van een grote tent in de pastorietuin. Na de dienst zijn er feestelijke activiteiten, inclusief lunch.
Gerda van Rijn heeft zich al opgegeven voor de organisatie, maar zoekt nog versterking. Wie wil meehelpen met het voorbereiden van de dienst en de vesper in 2020? Neem even contact op met Gerda of ds. Kees Visser.

Gedenkboek
Met het maken van een gedenkboek is inmiddels al concreet begonnen door Paul Zeef, onze kerkarchivaris Frans Beumer en Johanna Muis. Deze gemeenteleden worden bijgestaan door amateurhistoricus Raymond Uppelschoten, die veel weet van de Odijkse (kerk)archieven die worden bewaard in het Regionaal Historisch Centrum in Wijk bij Duurstede. U gaat zeker nog van hen horen!
Kent u bijvoorbeeld deze afbeelding van de voorganger van het Witte kerkje? De potloodtekening stamt uit 1750 en is digitaal te vinden in het Utrechts Archief onder catalogusnr. 200786. Rechts ziet u de nu verdwenen kerktoren, links een café op de hoek van de Zeisterweg en Meent en in het midden het Wapen van Odijk. Op de voorgrond wat rustende jagers. Voor ons tijdvak helaas net iets te oud, maar wij zoeken door!

Naar de bovenkant van de paginaVrijwilligersavond

25-05-2018

Gewaardeerde vrijwilliger,

Samen met vele andere vrijwiligers draagt u/jij een steentje bij aan de
activiteiten van het Witte Kerkje. Daar zijn we dankbaar voor en het
is alle reden om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten!

Daarom nodigt de kerkenraad u/jou van harte uit voor de
VRIJWILLIGERSAVOND
op vrijdag 25 mei 2018 van 19:30 tot 22:00 uur
in de Meenthoek.

Programma:
19.30 uur Ontvangst met koffie/thee en een welkomstwoord
20.00 uur Spelletjes carrousel
21.00 uur Hapje en drankje
22.00 uur Einde

We hopen u/jou te ontmoeten op deze vrijwilligersavond!

Voor de organisatie is het fijn als u zich van te voren aanmeldt. Dat kan bij Joop van der Velden
(joopenriannevandervelden@hetnet.nl) of Oscar Schneider (oh.schneider@casema.nl)
1 Dat geldt natuurlijk ook als u/je in de afgelopen 2 jaar bent gestopt als vrijwilliger of binnenkort gaat
starten als vrijwilliger!

Naar de bovenkant van de paginaBloesem

18-04-2018


Sprankelend

spreken de takken de toekomst

verwoordt de bloesem verwachting

het vluchtig vieren van de eeuwigheid

kleuren spatten van de meesterhand

wiegen rusteloos in zon en wind

tot ze verwaaien in sneeuw van

fleurige vlokken

de grond bedekken

met hoop

ongesproken banen ze

de vrucht het pad.


ritme van hemel
en aarde,


Rob Haster, https://ontginner.wordpress.com

Naar de bovenkant van de paginaWitte Kerkje 200 jaar!

26-03-2018

Ons Witte Kerkje bestaat in 2020 tweehonderd jaar. Daar willen we straks feestelijk bij stil staan.

Na een eerder oproep zijn allerlei ideeën voor activiteiten aangeleverd. Om straks een geslaagd jubileumjaar te hebben, zijn veel ‘handjes’ nodig. We vragen of u mee wilt werken aan één van onderstaande activiteiten:

1. In 2020 wordt een kerkdienst gehouden waarin het 200-jarig bestaan van ons kerkje centraal staat. Voor deze dienst hebben we al een predikant op het oog. Maar hoe moet deze dienst eruit zien, waar wordt de dienst gehouden, wie worden er uitgenodigd, valt deze herdenkingsdienst samen met de startzondag of juist niet? Allemaal vragen waar u over mag beslissen als u in deze voorbereidingsgroep plaatsneemt.

2. Het Witte Kerkje is al vaak geschilderd en gefotografeerd. Daarnaast zijn er rondom het Witte Kerkje als veel verhalen vastgelegd. Als deze foto’s, etsen, schilderijen en verhalen willen we samenbrengen in een expositie. Wie wil nadenken over de invulling van de expositie?

3. Aan het jubileum van de kerk willen we blijvend herinnerd worden. Wordt deze herinnering een herdenkingsboom, een kunstwerk in de kerk, een kunstwerk naast de kerk? En wie mag de opdracht uitvoeren? Hierover mag u besluiten als u deelneemt aan deze voorbereidingsgroep.

4. Het kerkje neemt niet alleen bij ons een centrale plaats in. Heel Odijk weet het te staan. We willen de jeugd van Odijk kennis laten maken met het kerkje en met de geschiedenis van dit gebouw. Daarvoor moet een educatief programma worden vastgesteld. Wie kan interesse bij de jeugd voor de geschiedenis opwekken?

5. Gratis bestaat niet. Alle activiteiten kosten geld. Daarom wordt gezocht naar mensen die na willen denken over fondsenwerving, begrotingen, enzovoort. Want hoe groter het budget, hoe meer we kunnen doen.

Voor één of meerdere van bovenstaande mogelijkheden kunt u zich opgeven bij de scriba.

info@pknodijk.nl
Namens de voorbereidingscommissie: alvast bedankt!

Naar de bovenkant van de paginaKerkdiensten voor doven

18-03-2018

Bent u doof of slechthorend? Of kent u iemand die doof of slechthorend is?

De eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden, een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. Deze dienst begint om 11.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. Coördinatie van dit werk gebeurt door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat.
Contactpersoon: mw. A. Beukers ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.

De Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht (http://ic-utrecht.nl) heeft als doel kerken te ondersteunen in de zorg voor hun dove en slechthorende leden. Maar weinig horende mensen kennen gebarentaal. Daarom zijn reguliere kerkdienst en het doorsnee kerkenwerk dan ook nauwelijks toegankelijk zijn voor dove mensen.


Naar de bovenkant van de pagina40 Dagentijd

18-02-2018


Evenals voorgaande jaren bieden wij u een boekje aan met teksten voor de veertigdagentijd.

Het thema is dit jaar "Uit het donker naar het
Licht"
. Aan de hand van de verhalen volgen we
Jezus op Zijn lijdensweg. Door deze weg te gaan wil Hij duidelijk maken dat Hij de ware Zoon van God is, een weg die lijkt dood te lopen...

Zijn opstanding opent een nieuw perspectief: de dood heeft niet het laatste woord. Zo mogen wij met Jezus op weg gaan in deze veertigdagentijd.

De teksten en overdenkingen in het boekje kunnen ons daarbij helpen. Wij wensen u een gezegende voorbereidingstijd op weg naar het Paasfeest, het grote overwinningsfeest op lijden en dood.

Klik hier om het boekje in te zien.

Oecumenische Werkgroep

Naar de bovenkant van de paginaKerstfeest

26-12-2017

In een mooi versierde kerk voerden kinderen uit de bovenbouw van de basisschool de kerstmusical 'Hotel Toekan' (van dat hotel waar je naar toe kan!) op.

Voederbakmaker Hannes uit Bethlehem dacht een slaatje te slaan uit de vele gasten die in de stad wilden overnachten vanwege de volkstelling die de keizer had uitgeschreven. Helaas gingen de zaken niet zoals gehoopt; de rijke bezoekers kozen steeds voor het luxe verblijf van zijn conccurrent. Alleen arme sloebers wilden bij hem overnachten, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling.

Een hoogzwangere vrouw met haar aanstaande man kon Hannes natuurlijk niet de deur wijzen. Toen Hannes de volgende ochtend ruw door herders gewekt werd, had het wonder zich voltrokken: het kerstkind was geboren!

De kerstnachtdienst en de kerstdagen zelf moesten nog moesten komen, maar voor de kinderen was de kerst al geslaagd! Na afloop van de musical ontving iedereen een kerstbal, die vast en zeker in vele huizen een mooi plekje aan de boom gekregen heeft.

Naar de bovenkant van de paginaCenter of Love

23-12-2017

Het afgelopen jaar collecteerden we drie keer voor het Center of Love in Mokattam Garbage Village.

Deze wijk van Cairo wordt bevolkt door christenen, die vooral leven van recyclen van afval. De hulp aan mensen met een handicap is gestart in 1995. In 2010 is het Center of Love officieel geopend. Nu wordt er gezorgd voor bijna 300 mensen (vooral kinderen en jongeren) met een geestelijke of fysieke beperking, doven, mensen die niet kunnen praten en mensen met een chronische ziekte. Daarvoor zijn 27 beroepskrachten en 55 vrijwilligers aan het werk.

Hannah is zo’n vrijwilliger. Zij gedroeg zich vroeger onverschillig tegenover anderen. Sinds ze werkt met de kinderen in het Center of Love, is haar blik op de wereld veranderd. Ze heeft ontdekt dat die ‘imperfecte’ kinderen, die vaak als dieren worden behandeld, net zo waardevol zijn als andere mensen. Ze geniet als haar aanwezigheid een blije glimlach op een gezicht tovert, voelt zich geliefd en is dankbaar een klein beetje hulp te kunnen geven.

Eén van de patiënten is Abraham. Hij kan niet spreken, maar wel horen. Zijn familie liet hem jarenlang bedelen op straat. Bij het Center of Love heeft Abraham leren schrijven en nu begrijpt hij wat er gezegd wordt. Hij kan nu goed materialen sorteren en werkt tegenwoordig full-time als een gewaardeerd lid van de gemeenschap.

Sara is een vier jaar oud spastisch meisje met een geestelijke en lichamelijke beperking. Ze kon niet lopen of staan. In het Center traint ze met haar moeder en heeft ze leren lopen. Ze is ook met spraaktherapie gestart. Het Center hoopt, dat ze nog veel meer kan leren.
Al dit werk is mogelijk, dankzij bijdragen van vele christenen in de hele wereld. Wij hopen dat ook de bijdrage uit onze gemeente dit prachtige project verder kan ondersteunen.

Wilt u meer weten over het project, bezoekt u dan de website van het Center of Love.Naar de bovenkant van de paginaKerkbalans 2018

20-12-2017

In de periode van 14 - 27 januari 2018 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema "Geef voor je kerk".

Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2018 een groot deel van het kerkenwerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Voor wie over 2017 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra belastingaftrek wenst over 2017 door de bijdrage van 2018 nu al te willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Odijk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman

Naar de bovenkant van de paginaWitte Kerkje 200 jaar!

12-12-2017

Ons Witte Kerkje bestaat in 2020 tweehonderd jaar. Daar willen we straks feestelijk bij stil staan. Want betekent gemeente zijn niet ook samen vieren? 

Tijdig voorbereidingen starten is raadzaam. We zoeken dus medestanders! We hebben met een klein groepje een 1e begin gemaakt, maar weten nu al dat we er alleen samen een mooi evenement en herdenkingsjaar van kunnen maken. Een oproep dus!
 
Wilt u helpen?  
U kunt zich voor één of meerdere van onderstaande mogelijkheden opgeven:
- Fondsenwerving    
- Het bedenken van activiteiten 
- Het uitvoeren van activiteiten 
- Het meewerken aan de organisatie 
 
Graag uw naam, telefoonnummer en voorkeuren e-mailen naar:
 info@pknodijk.nl 
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
 Lia, Kees, Siem, Joop, Paul, Henk.

Naar de bovenkant van de paginaKerstsamenzang Odijk

29-11-2017

De twee koren van de Nicolaaskerk aangevuld met gemeenteleden van het Witte Kerkje verzorgen op zondag 17 december a.s. de jaarlijkse Kerstsamenzang in de Nicolaaskerk te Odijk. 
 
De bijeenkomst begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De toegang is gratis.
Naast bijdragen van de koren zullen met elkaar veel bekende kerstliederen worden gezongen. De (samen)zang staat onder leiding van Joep de Cloet en met Irina Boronjenkova, piano. 
De deelnemende koren zijn: Multiple Voice en Vox Odicensis. Ter afwisseling wordt het Kerstverhaal verteld.
 
Na afloop is iedereen uitgenodigd om onder het genot van een drankje de prachtig aangeklede kerststal van kunstenares Thea Lammers te bezichtigen. (zie foto)
 
Kerstmarkt(je): Voor en na de Kerstsamenzang kunnen kerstartikelen worden gekocht. 
De opbrengst hiervan gaat naar het project van Ton Kreeftmeijer in Tanzania.
 
Komt samen in kerststemming door mee te zingen met de koren van Odijk!

Naar de bovenkant van de paginaOnderweg in geloof

01-11-2017

Pater Eduard Kimman geeft een lezing over het jaarthema
van de parochie Paus Johannes XXIII:

‘Onderweg in Geloof’

Pater Eduard Josephus Johannes Maria Kimman (Wassenaar, 14 juli 1946) is een Nederlands geestelijke, jezuïet en hoogleraar,die van 2002 tot 2008 secretaris-generaal was van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Sindsdien is hij benoemd tot econoom van de Nederlandse provincie van de Jezuïeten en tot hoogleraar ‘Onderneming en Ethiek’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Plaats : H. Nicolaaskerk in Odijk

Datum en Tijd :Maandag 13 november a.s. om 20.00 uur (er is koffie of thee).

U bent van harte uitgenodigd

Naar de bovenkant van de paginaReformatie (2)

16-10-2017

Zaterdag, 11 november om 14.00 uur zijn we als gemeente welkom in het Catharijneconvent om de tentoonstelling over Luther en 500 jaar protestantisme te bezoeken.

Hervormer, populist, revolutionair, rebel, antisemiet, gewiekste marketingman, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling Luther op zoek naar de onbekende man achter 500 jaar Reformatie.

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op de website van het Catharijneconvent.

U kunt zich opgeven om erbij te zijn. Dat kan via info@pknodijk.nl of via de intekenlijst in de hal van de Meenthoek op de zondagen 15, 22 en 29 oktober. (Wij moeten als kerk begin november aangeven met hoeveel mensen we komen. We mogen met max. 110 personen komen.)

U wordt om 14.00 uur bij het Catharijneconvent (Lange Nieuwstraat 38, Utrecht) verwacht. U kunt reizen per bus: buslijn 41 vanaf de twee haltes aan de provinciale weg, ter hoogte van de Zeisterweg en ter hoogte van het Gemeentehuis. Stap uit bij halte Sterrenwijk of bij het Centraal Station. Vanaf beide haltes is het een kwartiertje lopen naar het Catharijneconvent.

Vanaf het Centraal Station gaat buslijn 2 naar het Museumkwartier, die u afzet vóór het Catharijneconvent. U kunt ook reizen per trein vanaf Driebergen-Zeist of Bunnik naar Utrecht CS. Per auto kan ook, maar er is zeer beperkte en dure parkeergelegenheid. We vragen wel wie echt niet per bus of trein naar het Catharijneconvent kan gaan. Voor hen organiseren wij een auto.

Prijzen: De museumjaarkaart telt. Er wordt geen toeslag gevraagd. Op de intekenlijst of in de mail geeft u aan of u beschikt over een Museumjaarkaart. Zo blijkt wie geen Museumjaarkaart heeft en voor wie we groepskorting kunnen aanvragen. Vanaf 15 betalende personen bedraagt de intrede € 11.00 per persoon.

Wat prachtig om als gemeente op deze manier stil te staan bij 500 jaar reformatie, een historische dag!

Naar de bovenkant van de paginaKindernevendienst

01-10-2017

Gezocht! Leiding kindernevendienst.

Wij zoeken dringend versterking van het team dat leiding geeft aan de kinderen tijdens de kindernevendienst!

Neemt u contact op met Barbara Plancken via info@pknodijk.nl

Naar de bovenkant van de paginaReformatie (1)

01-10-2017

Historicus Sander Wassing komt op dinsdag 10 oktober naar de Sint Heribertkerk in Odijk (het Witte Kerkje) om een lezing te houden over de woelige periode van de reformatie.

Aan de reformatie in het Kromme Rijngebied besteedt hij bijzondere aandacht. Onze kerk maakte het allemaal mee. De initiatiefnemer voor deze lezing is de historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’ en de kerkenraad werkt daar van harte aan mee en nodigt ook u uit!

De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

Naar de bovenkant van de paginaStartzondag

10-09-2017

'Een Open Huis.' Dat was het thema van de startzondag waarmee het nieuwe kerkseizoen werd afgetrapt.

Na de viering werd het programma voortgezet met een Open Huizen route. Ondertussen inspireerde het verhaal over Zacheüs de kinderen tot klim- en klauterwerk.

Op verschillende plaatsen in en buiten de kerk ontmoetten gemeenteleden elkaar tijdens de preeknazit-groep, bij muziek en zang en meditatieve stilte. Creatieve geesten creëerden een prachtig vilt-mozaïek van het Witte Kerkje. De uitwisseling van diensten en talenten opende deuren en bracht mensen met elkaar in contact.

De dag werd afgeloten met een gezamenlijke lunch.

Naar de bovenkant van de paginaJong Volwassenen Kring

18-08-2017

Ook na de zomer gaat de Oecumenische Jong Volwassenen Kring 25+ gewoon weer verder. En wel op de volgende avonden: woensdag 20 september, woensdag 25 oktober en woensdag 22 november. 

Deze reeks bijeenkomsten zijn we  weer te gast in de Meenthoek bij het Witte Kerkje in Odijk. Onze avonden starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45uur) zijn laagdrempelig, hebben een informeel karakter en worden steeds wisselend qua inhoud ingevuld. De leeftijd van de deelnemers is heel divers ( vanaf 25-40jr), vandaar dat we ruimhartig omgaan met de leeftijdsgrenzen.

Het vorige seizoen hebben we ons in het zaaltje van de Nicolaas parochie onder andere bezig gehouden met:
  *   een discussie over orgaandonatie in relatie tot geloof
  *   het bespreken van het boek: the happiness project
  *   het onderwerp hoe stem je als christen?
  *   een toegankelijke Bijbelstudie
  *   een kringspel ( dilemma, openhartig, bijbel, stelling, personalia)

Je bent van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten bij deze enthousiaste groep en hieraan deel te nemen. Aanmelden kan via: ds. Kees Visser (predikant@pknodijk.nl 030-8780698) en Laura Geerlings (geerlingslaura@hotmail.com/06-28340392) Wij zien uit naar jouw komst, graag tot dan!

ds. Kees Visser & Laura Geerlings
Namens het Oecumenisch Beraad Odijk
Commissie vorming en toerusting

Naar de bovenkant van de paginaCenter of Love

02-07-2017

Het Center of Love is een project van de Koptische kerk in Mokattan, een van de grootste sloppenwijken van Caïro.

Het centrum helpt kinderen vanaf een jaar of vier met een geestelijke en/of lichamelijke beperking zelfstandiger te worden en meer voor zichzelf te kunnen zorgen.

Een gehandicapt kind hebben, wordt in Egypte nog vaak als een schande of een straf van God of Allah gezien. Het heeft dus wat moeite gekost om mensen zover te krijgen om hun kinderen naar zo’n centrum te sturen. Maar in de beginfase hebben vrijwilligers uit de kerkgemeenschap trouw mensen opgezocht en hen verteld dat het geen schande of straf is, maar dat de kinderen wel geholpen moeten worden. De kinderen krijgen onderwijs (lezen, schrijven, rekenen) en leren diverse praktische vaardigheden. Daarnaast is er medische hulp, zoals fysiotherapie.

Inmiddels is het centrum een jaar of zes actief en geeft lessen en helpt een groot aantal gehandicapten. Het werkt, uiteraard, vooral met vrijwilligers uit de gemeenschap. De kerkgemeenschap van Mokattam bestaat uit arme mensen en dit soort centra kost veel geld.

In de wijk Mokattan wonen ongeveer 20000 to 30000 mensen, waarvan 90% Koptische christenen. Al vescheidene generaties gaan de bewoners de deuren van Caïro langs om huisvuil in te zamelen. Het afval wordt vervolgens gesorteerd en zo mogelijk doorverkocht aan handelaren. Hierom is de wijk beter bekend als 'Garbage City'. De leefomstandigheden van de bewoners zijn slecht, vooral omdat ze tussen grote stapels ingezameld afval leven.

De Diaconie besteedt dit jaar extra aandacht aan dit bijzondere project. Zo wordt er enkele keren voor het Center of Love gecollecteerd. EO Metterdaad maakte een korte reportage over het Center of Love. De documentaire, die u hier kunt bekijken, is in het voorjaar na afloop van een kerkdienst vertoond.


Naar de bovenkant van de paginaKind en bijbel

11-06-2017

Dinsdag 20 juni organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap een speciale avond voor ouders van jeugd en jongeren. Het thema is 'bijbellezen met kinderen'.

Er wordt een presentatie gehouden over de vele mogelijkheden om de bijbel ter sprake te brengen in gezinnen met (jonge) kinderen. Mevr. Wilma van de Veen zal de presentatie verzorgen.

In deze presentatie:
• krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
• sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
• denk je na over het bijbellezen met kinderen nu
• ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

Het wordt een actieve avond, die u als ouder niet mag missen! De toegang is gratis (dankzij onze vaste contactpersoon Willemien Harts voor het NBG in Odijk!), bij de uitgang wordt wel een collecte voor de onkosten gehouden.

Waar: De Meenthoek
Wanneer: Dinsdag 20 juni, 20:00 (zaal open vanaf 19:30)

Naar de bovenkant van de paginaHoutens kamerorkest

22-05-2017

Op zaterdagavond 27 mei geeft het Houtens kamerorkest een concert in onze kerk. Zij gaan spelen het orgelconcert no. 4, opus 4 van Händel, de tweede Symphonie van N. Burgmüller en een mars funebre van Mendelssohn ter ere van N. Burgmüller. Organiste tijdens dit concert is de ons welbekende Rodyan van den Brink. Het concert begint om 20:00 uur en zal tot 22:00 uur duren.

Dit concert werd al eerder met groot applaus ontvangen, tijdens de Houtense cultuurnacht in maart van dit jaar. Een mooie muzikale kans dus om hier in Odijk ook van te gaan genieten.

Entree 12 euro, tot 13 jaar 5 euro.

Naar de bovenkant van de paginaEnquête

16-04-2017

Hoe willen wij in de toekomst kerk zijn voor elkaar, voor het dorp. Hoe geven we vorm aan onze diaconale presentie?

Deze vragen staan centraal in de enquête die verspreid is met het Kerknieuws en die op deze website kunt vinden. Met dit onderzoek hopen we een goed beeld te krijgen van de meningen, wensen en aandachtspunten rondom deze belangrijke aspecten van onze gemeente. Zodat we hierover tijdens de gemeenteavond op 30 mei as. nader kunnen spreken met elkaar.De uitkomsten van dit onderzoek en de verdieping tijdens de gemeenteavond geven richting aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

We hebben gekozen voor een onderzoek aan de hand van stellingen. U kunt aangeven of u het met de stelling eens bent of oneens, maar we nodigen u ook uit om de stelling aan te passen zodat u het eens kan worden met deze stelling. U kunt het vakje van uw keuze omcirkelen en uw keuze toelichten. Wij vragen u dit zo concreet mogelijk te doen met voorbeelden van situaties, die u meegemaakt hebt of elders ziet, uw eigen activiteiten elders, of uw eigen gevoelens of uw ideeën over verbeteringen. Als u zelf stellingen wilt toevoegen, kan dat.

U kunt uw naam toevoegen, als u dat wilt, maar voelt u zich niet verplicht.

U kunt het formulier inleveren bij Koekoeksbloem 36 te Odijk, in een doos die in de Meenthoek gezet zal worden of mailen naar diaconie@pknodijk.nl. Wij hopen voor 15 mei alle reacties binnen te hebben.

Download de hier de enquête 'Kerk zijn in de toekomst'!

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek.
De voorbereidingsgroep: Jan van Geest, Barbara Lamain, Oscar Schneider, Hans Marquart

Naar de bovenkant van de pagina40 Dagentijd

01-03-2017

Een nieuw begin van leven...

Ook dit jaar bieden we u een boekje aan met teksten en overdenkingen voor de Veertigdagentijd. Dit is een tijd van bezinning, een bijzondere periode in het kerkelijk jaar.

Wij hebben deze keer als leidraad lezingen uit het Nieuwe Testament gekozen. Op verschillende pagina’s hebben we aandacht aan kinderen besteed. We volgen Jezus op Zijn weg naar Jeruzalem. Het is een tocht met beproevingen, verzoekingen en twistgesprekken met de Farizeeën. Bij al die ontmoetingen wil Jezus de mensen duidelijk maken dat Hij de Ware
Zoon van God is. Door deze weg te gaan opent Hij voor ons de weg naar een nieuw leven.

In deze tijd die voor heel veel mensen uitzichtloos lijkt, denk aan vluchtelingen, dak- en thuislozen, mogen we vertrouwen op de weg, die God met ons wil gaan. Zo gaan we met Jezus op weg in deze Veertigdagentijd en mogen we ons aan
Zijn leiding toevertrouwen.

De teksten en overdenkingen in het boekje kunnen u daar bij behulpzaam zijn. Wij wensen U een gezegende voorbereidingstijd op weg naar Pasen, het grote overwinningsfeest op lijden en dood.

We willen de zes pastores uit de parochie Paus Johannes XXIII en de diverse PKN gemeenten, die traditiegetrouw weer de zondagse overwegingen verzorgden en de mensen die zorg droegen voor het drukwerk, hartelijk danken voor hun medewerking bij de totstandkoming van dit veertigdagenboekje.


Klik hier om het boekje in te zien.

Oecumenische Werkgroep

Naar de bovenkant van de paginaStembus

15-02-2017

Op woensdag 22 februari organiseert het Oecumenisch Beraad Odijk een avond naar aanleiding van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. De overvloed aan mogelijkheden maakt een keuze niet eenvoudig.

Over de muren van kerken en partijprogramma’s heen delen we wat doorslaggevend is voor onze keuze.

De bijdrage van Jan Terlouw in het programma De Wereld Draait Door over VERTROUWEN en het ‘touwtje uit de brievenbus’ zal uitgangspunt zijn voor de bezinning op wat ons ten diepste beweegt bij onze keuze.

Onderling beraad – Zeker geen stemadvies! – Op weg naar de stembus.

In verband met de voorbereiding (o.a. ruimte) graag uiterlijk zondag 19 februari aanmelden bij één van ondergetekenden via info@pknodijk.nl of op de lijst in de Meenthoek. Aanvang 20:00.

Namens het OBO,

Com. Vorming en Toerusting
Arda Mensink
Laura Geerlings

Com. Kerk en Samenleving
Ineke Bernink
Piet Pannekoek

Naar de bovenkant van de paginaDementie

31-01-2017

Op woensdagavond, 8 februari, 20.00 uur in de Meenthoek, wordt een open gemeenteavond gehouden over dementie. Iedereen die meer wil weten over de ziekte van Alzheimer is van harte welkom.

Spreker op deze avond is dr. Aart Hoogerwerf. Hij schreef in 2014 een boek met de titel: "Ik ben verdwaald. Dementie, wat is dat?" Dit boek biedt toegankelijke informatie over dementie en werd geschreven voor familieleden, verzorgenden en de vrijwilligers die actief zijn in de ouderenzorg. Dit boek werd eerder besproken met alle pastorale wijkteamleden. Na die bespreking zeiden we dat het onderwerp van belang is voor een breder publiek. Vandaar dat we de schrijver van dit boek hebben uitgenodigd. Dr. Aart Hoogerwerf was tot zijn pensioen geneesheer-directeur van een verpleeghuis in Zutphen. Na zijn pensionering promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde met een proefschrift over vragen rond het levenseinde. Dr. Hoogerwerf is actief lid van de Protestantse Kerk in Nederland en had o.a. zitting in de Werkgroep Pastoraat in de Gezondheidszorg.

Noteert u dus deze datum alvast. Een boeiende avond rondom een actueel thema in onze tijd van vergrijzing en ouderenzorg.

(Bron: Kerknieuws 2017/01)

Naar de bovenkant van de paginaKinderkerstfeest

28-12-2016

Op Kerstavond was het Witte Kerkje tot de laatste plaats gevuld met kinderen, hun ouders en grootouders.

Het kerstverhaal werd vol enthousiasme door de kinderen nagespeeld. Jozef en Maria, engelen en herders, ze waren er allemaal. En ze zagen er allemaal even mooi uit. Er werden veel bekende kerstliedjes gezongen en er werd een verhaal verteld. Na afloop was er limonade met wat lekkers in De Meenthoek.

Naar de bovenkant van de paginaKerkbalans 2017

12-12-2016

Van 16 - 29 januari 2017 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema "Mijn kerk verbindt". Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2017 een groot deel van het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten, exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit werk?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ritzo Holtman, tel. 657 02 46, e-mail gmvv@planet.nl

Naar de bovenkant van de paginaDoof en kerk

28-11-2016

Bent u doof of slechthorend? Of kent u iemand die doof of slechthorend is? Vanuit het dovenpastoraat worden in verschillende plaatsen kerstvieringen voor doven en slechthorenden georganiseerd:

Woerden
Op zaterdag 17 december 2016 vindt een Kerstviering plaats voor doven en slechthorenden in Kapel Weddesteyn, naast Verpleeghuis Careyn. Utrechtsestraatweg 50 te Woerden. De aanvang is om 16.00 uur en het duurt tot 19.00 uur.
Na de kerstviering is er een gezamenlijke maaltijd. Hiervoor vragen wij u aan te melden vóór 10 december 2016. Ook vernemen wij het graag als er dieetwensen zijn. Aanmelden kan via: ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com 

Zeist
Kerstavond, op zaterdag 24 december 2016, is in de Sionskerk te Zeist (Wijkgemeente De Bron) een kerstviering. Het betreft een gecombineerde dienst waarbij een doventolk aanwezig is. De aanvang is 21.00 uur. Het adres is;  Jacob Catslaan 73 (Hoek Oud Arnhemseweg) te Zeist.
U bent van harte uitgenodigd. 

De Interkerkelijke Commissie (IC) voor het Dovenpastoraat van de provincie Utrecht (http://ic-utrecht.nl) heeft als doel kerken te ondersteunen in de zorg voor hun dove en slechthorende leden. Maar weinig horende mensen kennen gebarentaal. Daarom zijn reguliere kerkdienst en het doorsnee kerkenwerk dan ook nauwelijks toegankelijk zijn voor dove mensen.


Naar de bovenkant van de paginaSartawi

09-11-2016

In een gezamenlijke kerkdienst in Bunnik -op zondag 9 oktober- hebben we het Sartawiproject afgesloten. Het was een mooie afsluiting waar we met plezier op terugkijken.

Drie jaar lang hebben we ons gericht op het Sartawiproject in Bolivia. We hebben de moeilijke levensomstandigheden van de boeren op de hoogvlakte van Bolivia leren kennen. De Lutherse kerk in Bolivia nam het initiatief om daarin verbetering te brengen. Sartawi doet dit nog steeds op een veelomvattende manier: technische hulp en voorlichting, maar vooral ook door het bevorderen van de motivatie en zelfredzaamheid van de boeren. En niet te vergeten: Sartawi organiseert de inzet van de vrouwen. Vrouwen nemen nu deel aan de besluitvorming in de gemeenschap. Zij produceren meer groenten en melkproducten, niet alleen voor de eigen consumptie maar ook voor de markt. Hierdoor zijn hun inkomsten gestegen en dit komt ten goede aan het hele gezin!

Wat heeft het Sartawiproject in Odijk en Bunnik voor ons betekend? Een prettige samenwerking van Bunnik en Odijk! Gezamenlijk actie voeren is efficiënt en bemoedigend. Er is veel werk verzet en dat bracht mensen bij elkaar. De gezamenlijke sponsormaaltijden, kerkdiensten, informatie-avonden, de inzet van de Kindernevendienst, de publiciteit. In Odijk èn in Bunnik werd een enthousiaste dienstenveiling gehouden! In Bunnik is alles bijeen een bedrag van € 9.500 bijeen gebracht door de collecten, sponsormaaltijden, donaties, verkoop van spullen, veiling van diensten etc. De diakonie heeft zich garant gesteld voor € 10.000. In Odijk is het totaal € 7.000. De diakonie stelde zich garant voor € 15.000. Dus door Bunnik en Odijk is € 25.000 bijgedragen voor het Sartawi-project.

Als Werkgroep Sartawi zijn we heel blij met dit resultaat. En dan doelen we niet alleen op het geld maar ook op de gezamenlijke inzet en de activiteiten waaraan de gemeenteleden hebben bijgedragen: dienstenveilingen, sponsormaaltijden, spaaracties van de kinderen, etc. Hartelijk dank voor uw respons!

Wij sluiten ‘ons’ project af maar het werk van Sartawi in Bolivia gaat gewoon door met hulp van financiering uit Duitse kerken en Kerk in Actie- ICCO.

Werkgroep Sartawi: Gusta van de Ruit, Meriam Hensbergen, Johan van Rossum, Jan de Vries.

Naar de bovenkant van de paginaElly & Rikkert

11-10-2016

De Kindernevendienst startte het seizoen met een concert van Elly & Rikkert. Zaterdagmiddag 17 september zijn we met 21 kinderen en begeleidende ouders naar Wijk bij Duurstede gereden. Het concert werd georganiseerd door de Baptistengemeente in samenwerking met Kids in Actie.

Gedurende een uur hebben Elly & Rikkert voor ons opgetreden. Bekende en onbekende (nieuwe) liedjes kwamen voorbij. De begeleidende ouders zongen de liedjes misschien nog wel harder mee dan de kinderen. Na afloop maakten Elly & Rikkert even tijd vrij om een groepsfoto te maken. Wat een lieve mensen.
Voor en na het concert werd er aandacht besteed aan Duif Rainbow van Kids in Actie. Daarnaast werd er gecollecteerd en aandacht gevraagd om Kids in Actie structureel te steunen.

Ter afsluiting hebben we op het speelveldje achter de scholen met z’n allen een ijsje gegeten. Het was een leuke, gezellige middag.


Naar de bovenkant van de paginaPredikant-in-opleiding

27-09-2016

Barbara Lamain is van september 2016 tot en met november 2017 als predikant-in-opleiding aan onze gemeente verbonden. Zij zal met alle facetten van het predikantswerk en het gemeenteleven te maken krijgen en daar ook een zelfstandige rol in vervullen: pastoraal bezoek, voorgaan in kerkdiensten, catechese, kringenwerk, vergaderwerk etc. Naast het gewone predikantswerk zal zij waar mogelijk ook een bijzonder project ter hand nemen, dat waardevol kan zijn voor onze gemeente. Op de startzondag van 11 september heeft Barbara Lamain de gelofte van geheimhouding afgelegd.

Op deze plaats stelt zij zich nogmaals aan ons voor.


Beste gemeenteleden,

Mijn naam is Barbara Lamain. Van september 2016 t/m november 2017 zal ik in uw gemeente een stage/ leervicariaat doen vanuit mijn opleiding tot gemeentepredikant aande Protestantse Theologische Universiteit. Ik ben 39 jaar, niet getrouwd en in het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor Human Resources (Personeel & Organisatie) bij een bedrijf in Zeist. Ik ben opgegroeid in Voorthuizen en sinds mijn studie Geschiedenis woonachtig in Utrecht, waar ik lid ben van de Jacobikerk. Vanuit mijn verlangen om predikant te worden, ben ik zo'n acht jaar geleden Theologie gaan studeren in deeltijd. Na de Master Bijbelwetenschappen te hebben behaald, ben ik begonnen aan de Master Gemeentepredikant aan de PThU. Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om deze fase van mijn studie in uw gemeente te kunnen meemaken. Het is de bedoeling dat ik verschillende facetten van het gemeente-zijn en het predikantschap meemaak als deel van mijn leerproces. De stageperiode begint met de startzondag op 11 september. Ik zie er naar uit u in de komende tijd te ontmoeten!

Vriendelijke groeten, Barbara Lamain

Naar de bovenkant van de paginaStartzondag

11-09-2016

'Deel je leven.' Dat was het thema van de startzondag voor een nieuw kerkseizoen.

Tijdens de viering werd dit concreet gemaakt door een selfie van de voorganger met de kinderen van de nevendienst. Na de kerkdienst en de koffie speelden we buiten een spel voor jong en en oud. Toen alle schatkisten gevonden waren, was het tijd voor een gezamenlijke maaltijd in en rond De Meenthoek.

Naar de bovenkant van de paginaMonumentendag

10-09-2016

Op Open Monumentendag (10 september) biedt het Witte Kerkje een podium aan musici van allerlei kunnen.

De hele dag door, te beginnen om 10.30 uur tot ’s middags 16.00 uur, kan men genieten van orgelspel, verschillende blaasinstrumenten, piano- en gitaarmuziek en koorzang.

De dag wordt afgesloten met een verhaal over de historie van ‘De Sint-Heribert kerk’, zoals het Witte kerkje officieel heet, door Hans Landzaat. U bent van harte welkom.

Naar de bovenkant van de paginaVorming en Toerusting

22-08-2016

Ook komend seizoen is er weer een breed aanbod aan gespreksgroepen.

Nieuw dit jaar zijn kringen over God en het lijden en enkele lastige bijbelteksten. Ook is er een belijdenis gespreksgroep. Klik hier voor een overzicht van alle kringen.

Bent u op zoek naar verdieping van uw geloof? Zou u graag meer willen weten over een bepaald onderwerp? Of wilt u graag meer gemeenteleden beter leren kennen? Neem dan deel aan een van de gespreksgroepen die binnen de PG Odijk georganiseerd worden.

Naar de bovenkant van de paginaSartawi

29-05-2016

Tussen Pasen en Pinksteren spaarden de kinderen van de Nevendienst voor het Sartawi project. Elke dag wachtte een eenvoudige opdracht waarna een kleine bijdrage in het spaardoosje verdween. De actie bracht in totaal 90.80 euro op. Alle jongens en meisjes: geweldig gedaan en bedankt!

Eind april was een weer een sponsormaaltijd voor Sartawi in de Witte Huisjes. In een gezellige sfeer werden Zuid-Amerikaans gerechten genuttigd. De ongeveer 30 deelnamers brachten het mooie bedrag van 395 euro bij elkaar! Dank aan alle sponsoren en kokers.

Het Sartawi-project wil situatie van de arme boeren op de hoogvlakte van Bolivia verbeteren door een duurzame ontwikkeling van het platteland op gang te brengen. De Protestantse kerken in Bunnik en Odijk steunen dit project gedurende een aantal jaren.

Naar de bovenkant van de paginaWebsite

14-05-2016

Vanaf vandaag is de nieuwe website van de PG Odijk in de lucht!

Deze site vervangt na ongeveer acht jaar de oude website. Met een andere indeling, frisse kleuren en extra content kunnen we weer jaren vooruit.

De kleuren in de header zijn geïnspireerd op het kerkelijk jaar: het paars van Advent en de Veertigdagentijd, het wit van de Kersttijd en de Paastijd en het rood van Pinksteren. Het grootste deel van het jaar is groen, de kleur van hoop en verwachting.

Via de website blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van de PG Odijk. Organiseert u een activiteit, heeft u een nieuwtje of andere informatie die u graag via de website wilt delen, aarzel niet en neem contact op.

Tenslotte is een website nooit af. Heeft u dan ook suggesties voor verbeteringen of mist u informatie, laat het me weten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor vragen over de nieuwe site.

Met groet,
Peter Baas
Webmaster
info@pknodijk.nl

Naar de bovenkant van de paginaGeestkracht!

01-05-2016

Graag nodigen wij u uit voor een ontmoetingsbijeenkomst met als thema ’Geestkracht’.

Met elkaar willen we nadenken over de betekenis van de Heilige Geest in het licht van Pinksteren. Deze bijeenkomst wordt twee keer gehouden, zodat zoveel mogelijk mensen erbij kunnen zijn.

We zien u graag op donderdagmorgen 12 mei van 10 uur tot 12 uur, of dinsdagavond 17 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Meenthoek. Ter voorbereiding vragen we u om lied 686 uit het liedboek alvast thuis te lezen.

Elly van Duin
Lia Roelofsen

Graag opgeven per email: info@pknodijk.nl

Naar de bovenkant van de paginaDauwtrappen

28-04-2016

‘Mensen van de weg’ is het thema voor deze stiltewandeling met ruimte voor bezinning, ontmoeting en deelmomenten.

We verzamelen om 8 uur vóór de kerk en na een korte inleiding start de wandeling.

De Pelgrimage eindigt in de kerk rond de plaquette van de Emmausgangers. Daarna drinken we een kopje koffie/thee met een krentenbol en/of zoet broodje.
Om half 10 is er een korte viering in de kerk.

Aanmelden is handig voor de logistiek, maar sluit rustig aan als u op het laatste moment besluit mee te wandelen!
Allen hartelijk welkom.

Naar de bovenkant van de pagina40 Dagentijd

15-02-2016

Evenals voorgaande jaren bieden wij u een boekje aan met teksten voor de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, waarbij we ook de kinderen niet vergeten zijn.

Wij hebben dit jaar als thema : 'naar nieuw leven'. De lezingen hebben we gekozen uit het oecumenisch rooster voor de veertigdagentijd. Aan de hand van deze lezingen uit het Evangelie van Lucas volgen we Jezus op Zijn lijdensweg.

We kunnen vorm geven aan deze weken door ons iets te ontzeggen, door soberheid of onthouding, om dagelijks te weten dat wij op weg zijn naar Pasen. We willen geen toeschouwers zijn, maar betrokken mensen, die proberen Hem te volgen op de weg die Hij gaat, een weg, die lijkt dood te lopen.

Zijn opstanding opent een weg naar nieuw leven: de dood heeft niet het laatste woord.

De teksten en overdenkingen in dit boekje kunnen ons daarbij helpen.
Klik hier om het boekje in te zien.

Oecumenische Werkgroep

Naar de bovenkant van de paginaKerkbalans

18-12-2015

In de periode van 11 - 24 januari 2016 wordt de actie Kerkbalans
gehouden met als thema "Mijn kerk inspireert - mijn kerk in balans". Met de
opbrengst van deze actie hopen wij ook in 2016 een groot deel van het
kerkewerk te kunnen bekostigen zoals de eigen predikant, de activiteiten,
exploitatiekosten en afdrachten aan landelijke instellingen. Wilt u ook uw
steentje bijdragen aan dit werk?

Naar de bovenkant van de paginaSchoenmaatjes

10-10-2015

Als kerk willen dit jaar weer deelnemen aan de actie Schoenmaatjes van de Stichting Edukans. Alle kinderen, ouders en gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.

De Edukans Schoenmaatjes actie is een jaarlijks terugkerende, internationale actie waarbij kinderen en volwassenen een schoenendoos versieren en vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen.

Nadat deze dozen zijn verzameld en nagekeken, worden ze verstuurd naar arme landen, zoals Albanie, Moldavie, Ghana en Irak. Daar worden ze door kerkelijke partners uitgedeeld aan kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. U kunt denken aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en ziekenhuizen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Via de kindernevendienst en tafel bij de uitgang van de Meenthoek kunt u de folders krijgen om deel te nemen aan deze actie. De versierde en gevulde dozen kunnen vervolgens tot 29 november worden ingeleverd op de Kindernevendienst of na de dienst in de Meenthoek.

Naar de bovenkant van de paginaStartzondag

15-09-2015

Onder een open hemel vierden we de start van een nieuw kerkseizoen. Aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan dachten we na over de vraag 'Wie is mijn naaste?'. Na de kerkdienst in de pastorietuin werd een succesvolle dienstenveiling gehouden ten bate van Sartawi, het diaconale project waar we ons als gemeente voor enkele jaren aan verbonden hebben. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in en om het Witte Kerkje. Een foto-impressie van de dag is te vinden op onze Picasasite.

Naar de bovenkant van de paginaWebmaster (2)

05-09-2015

We danken Frits Hermans hartelijk voor het zo lang beheren van de website! Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een volledig nieuwe site. Tot deze online komt zal ik de huidige website up-to-date houden.
Peter Baas

Naar de bovenkant van de paginaWebmaster

10-07-2015

Na ongeveer zeven jaar het webmasterschap te hebben vervuld, is er per 1 juli een einde gekomen aan mijn taak. Ruim een jaar geleden heb ik aangegeven dat ik hiermee wilde stoppen. Eind vorig jaar werd mij in de PR-commissie gevraagd of ik het toch nog een half jaar wilde doen. Daarop heb ik ja gezegd, maar nu is het dus zover. Ik wens mijn opvolger(s) veel succes. Ik heb het al deze jaren met plezier gedaan.
Frits Hermans

Naar de bovenkant van de paginaNieuwsarchief

Wereldgebedsdag
18-02-2019

Kerkbalans 2019
12-12-2018

Kinderkerstfeest
09-12-2018

Witte Kerkje 200 jaar!
04-12-2018

Voedselbank
18-11-2018

Startzondag
12-10-2018

Beleidsplan
07-10-2018

Privacyverklaring
30-09-2018

Zomerontbijt
21-09-2018

Monumentendag
26-08-2018

Witte Kerkje 200 jaar!
20-06-2018

Vrijwilligersavond
25-05-2018

Bloesem
18-04-2018

Witte Kerkje 200 jaar!
26-03-2018

Kerkdiensten voor doven
18-03-2018

40 Dagentijd
18-02-2018

Kerstfeest
26-12-2017

Center of Love
23-12-2017

Kerkbalans 2018
20-12-2017

Witte Kerkje 200 jaar!
12-12-2017

Kerstsamenzang Odijk
29-11-2017

Onderweg in geloof
01-11-2017

Reformatie (2)
16-10-2017

Kindernevendienst
01-10-2017

Reformatie (1)
01-10-2017

Startzondag
10-09-2017

Jong Volwassenen Kring
18-08-2017

Center of Love
02-07-2017

Kind en bijbel
11-06-2017

Houtens kamerorkest
22-05-2017

Enquête
16-04-2017

40 Dagentijd
01-03-2017

Stembus
15-02-2017

Dementie
31-01-2017

Kinderkerstfeest
28-12-2016

Kerkbalans 2017
12-12-2016

Doof en kerk
28-11-2016

Sartawi
09-11-2016

Elly & Rikkert
11-10-2016

Predikant-in-opleiding
27-09-2016

Startzondag
11-09-2016

Monumentendag
10-09-2016

Vorming en Toerusting
22-08-2016

Sartawi
29-05-2016

Website
14-05-2016

Geestkracht!
01-05-2016

Dauwtrappen
28-04-2016

40 Dagentijd
15-02-2016

Kerkbalans
18-12-2015

Schoenmaatjes
10-10-2015

Startzondag
15-09-2015

Webmaster (2)
05-09-2015

Webmaster
10-07-2015