Protestantse Gemeente Odijk


ANBI

De Protestantse Gemeente te Odijk en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een Groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.


Algemene gegevens

Protestantse Gemeente te Odijk
KvK: 76428486
RSIN: 004294506
Postadres: Protestantse Gemeente te Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk
KvK: 76428648 RSIN: 824105291
Postadres: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl/diaconie.php


Doelstelling en missie

De Protestantse Gemeente te Odijk – het Witte Kerkje - wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

De Protestantse Gemeente te Odijk is een veelkleurig mozaïek van gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

In navolging van Christus willen wij als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.


Beleidsplan

In 2018 verscheen het meerjaren beleidsplan 2018-2022. Met dit beleidsplan onderschrijven wij als gemeente de Kerkorde en de uitvoeringsbepalingen en de visie en missie van de Protestantse Kerk Nederland zoals verwoord in de rapporten Leren leven van de Verwondering en De Hartslag van het leven en het landelijke beleidsplan Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.


Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen).

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is een zelfstandig rechtspersoon. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen hebben contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken zoals vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.


Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers van de PKN Odijk doen hun werk pro deo. Voor de beloning van onze predikant verwijzen we naar de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.


Verslag activiteiten 2020

PKN Odijk heeft in 2020 veel activiteiten ondernomen op het gebied van pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en algemeen kerkenwerk. Zonder volledigheid na te streven noemen we een aantal activiteiten:
- Kerkdiensten op alle zondagen en kerkelijke feestdagen van het jaar.
- Diverse gesprekskringen over onderwerpen als geloofsopvoeding, geloof en wetenschap en bijbelverhalen.
- Inloopochtenden voor gemeenteleden en passanten.
- Jeugdclub, kinderkamp en kerstmusical.
- Bezoekwerk, wijkactiviteiten en gemeenteavonden.
- Informatieavond voor nieuw-ingekomen gemeenteleden.
- Diaconale activiteiten voor het project SAVE.
- Voedselinzameling voor de Voedselbank Kromme Rijn
- Aanpassingen in ons kerknieuws en de website.
- Voor een uitgebreid overzicht van activiteiten van de diaconie, zie het jaaroverzicht diaconie.
- Activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud van het Witte Kerkje (zie het jaarverslag voor meer details).

Voor meer informatie: zie ons Kerknieuws of onze website, www.pknodijk.nl.

In lijn met ons beleidsplan besteden we ook in 2020 aandacht aan de zichtbaarheid van onze kerkgemeenschap in het dorp, aan de communicatie binnen de gemeente en aan doorontwikkeling van ons pastoraat.


Financiele verantwoording en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Zowel het plaatselijk kerkenwerk als het plaatselijk diaconaal werk vertonen een grote mate van continuïteit.

College van Kerkrentmeesters

Een verkorte staat van baten en lasten (2019) en een actuele begroting (2021) van het College van Kerkrentmeesters zijn hier in te zien: pkn_odijk_krm_financieel_overzicht.pdf.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Zij ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens het instandhouden van monumentale (kerk)gebouwen. Zo ontvangt de PG Odijk een BRIM subsidie voor instandhouding van het Witte Kerkje. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit een kerkelijk centrum (kerk en ontmoetingsruimte) en een pastorie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten van de PG Odijk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

College van Diakenen

De begroting van het College van Diakenen voor 2021 is hier in te zien:
> pkn_odijk_diaconie_begroting.pdf

De jaarrekening van College van Diakenen voor 2020 vindt u in het volgende overzicht:
> pkn_odijk_diaconie_jaarrekening.pdf

Ook in 2021 wil de diaconie (financiële) hulp en ondersteuning bieden aan organisaties en individuen. Een korte toelichting op de begroting van de diaconie kunt u hieronder lezen.

Inkomsten
De diaconie krijgt op drie manieren geld binnen:

Actie Kerkbalans Het grootste bedrag hoopt de diaconie te krijgen via de jaarlijkse actie onder de leden van de PG Odijk die tegelijkertijd wordt gehouden met de actie Kerkbalans. We verwachten dat deze actie, net als voorgaande jaren, zo’n € 16.000,-- zal opbrengen.

Collectes De tweede inkomstenbron bestaat uit collectes. We schatten in dat door collectes in 2019 weer € 9.500,-- bijeen wordt gebracht.

Rente en aflossingen De PKN heeft een aantal instellingen voorgedragen waaraan diaconieën leningen kunnen verstrekken. De diaconie heeft aan enkele van deze instellingen geld uitgeleend, zoals bijvoorbeeld aan de Rudolphstichting (Jeugddorp de Glind) en het Roosevelthuis. De rentes en aflossingen bedragen tezamen ongeveer € 6000,--.

Uitgaven
Het ontvangen geld wordt ook weer uitgegeven. Dit gebeurt op vier manieren.

Collectes De ontvangen collectes (€ 9.500,--) worden in zijn geheel afgedragen aan de bestemde doelen.

Afdrachten en administratiekosten De PKN verplicht de diaconie tot een afdracht op basis van het aantal leden van de kerkgemeenschap. In ons geval komt dat neer op afgerond € 1.600,--. Daarnaast zijn er administratiekosten zoals bankkosten, abonnementen, enzovoort. Tezamen is voor deze kosten ongeveer € 900,-- nodig.

Projecten De diaconie ondersteunt een groot aantal instellingen en projecten. Voor plaatselijke organisaties, bijvoorbeeld De Schans en hulp aan individuen is € 4.500,-- bestemd. Regionaal en landelijk is € 9.500,-- begroot voor een groot aantal instellingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld Stichting Timon, Villa Vrede, Exodus, Hospice Krommerijn en de Voedselbank. Aan instellingen en projecten buiten onze landsgrenzen wordt € 11.000,-- begroot. Naast Centre of Love (Egypte) en SAVE (India) zijn dit bijvoorbeeld Uganda Child Care Found, Kinderen in de knel en Sumve Hospital (Tanzania).

Diaconale leningen Tenslotte wil de diaconie komend jaar € 3.000,-- investeren in diaconale leningen.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring