Protestantse Gemeente Odijk


ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Odijk en op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk.

> ANBI Gegevens Protestantse Gemeente te Odijk
> ANBI Gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk
ANBI Gegevens Protestantse Gemeente te Odijk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Odijk
RSIN / Fiscaal nummer:004294506
Nummer KvK:76428486
Website:www.pknodijk.nl
E-mail:
Adres:Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Postadres:Postbus 1, 3984 ZG Odijk
De Protestantse gemeente te Odijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse gemeente te Odijk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 4 leden, en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is een zelfstandig rechtspersoon. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkenraad, als de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen hebben contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken zoals vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. (Ordinantie 11/ 6-9).

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

De Protestantse Gemeente te Odijk – het Witte Kerkje - wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

De Protestantse Gemeente te Odijk is een veelkleurig mozaïek van gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

In navolging van Christus willen wij als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

D. Beleidsplan

In 2018 verscheen het meerjaren beleidsplan 2018-2022.

Met dit beleidsplan onderschrijven wij als gemeente de visie en missie van de Protestantse Kerk Nederland zoals verwoord in beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” van de Protestantse Kerk.

E. Beloningsbeleid

Voor de beloning van onze predikant verwijzen we naar de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De bestuursleden en vrijwilligers van de PKN Odijk doen hun werk pro deo. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente in Odijk. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verslag activiteiten 2021
De Protestantse gemeente te Odijk heeft in 2021 veel activiteiten ondernomen op het gebied van pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en algemeen kerkenwerk. Zonder volledigheid na te streven noemen we een aantal activiteiten:
- Kerkdiensten op alle zondagen en kerkelijke feestdagen van het jaar.
- Diverse gesprekskringen over onderwerpen als geloofsopvoeding, geloof en wetenschap en bijbelverhalen.
- Inloopochtenden voor gemeenteleden en passanten.
- Jeugdclub, kinderkamp en kerstmusical.
- Bezoekwerk, wijkactiviteiten en gemeenteavonden.
- Informatieavond voor nieuw-ingekomen gemeenteleden.
- Aanpassingen in ons kerknieuws en de website.
- Activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud van het Witte Kerkje.

Meer informatie kunt u lezen in het jaarverslag 2021.

In lijn met ons beleidsplan besteden we ook in 2020 aandacht aan de zichtbaarheid van onze kerkgemeenschap in het dorp, aan de communicatie binnen de gemeente en aan doorontwikkeling van ons pastoraat.

G. Financiele verantwoording en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit.

De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2022 is hier in te zien:
> pkn_odijk_kerkrentmeesters_begroting.pdf

De jaarrekening van College van Kerkrentmeesters voor 2021 vindt u in het volgende overzicht:
> pkn_odijk_kerkrentmeesters_jaarrekening.pdf

Toelichting Begroting
Voor 2022 is een negatief resultaat van EUR 13.100 begroot. Dit achten wij aanvaardbaar gezien we verwachten dat dit tekort niet structureel zal zijn en er momenteel nog voldoende vermogen is om dit op te vangen.
Door de onzekerheden rondom de huidige coronasituatie zijn de Verhuuropbrengsten begroot onder pre-Coronaniveaus. Tevens is hierdoor de opbrengst uit de vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans) iets onder het meerjarig gemiddelde van de afgelopen jaren begroot. De renteopbrengsten vertonen al jaren een dalende trend en zullen de komende jaren blijven dalen, doordat aflopende deposito's niet door nieuwe deposito's met dezelfde rente% vervangen kunnen worden.
De afschrijvingen op inventaris wordt aangepast naar EUR 5.000 van EUR 600 per jaar. Dit o.a. nav opmerkingen vanuit kascontrolecommissie en CCBB over een te lange afschrijvingstermijn van deze inventaris.
Kosten voor nutsbedrijven is hoger begroot agv gestegen energieprijzen.
De traktementsafdracht is gestegen agv stijgingen in traktementen over 2020-2022 (die niet meegenomen waren in de afdracht in 2021), en een wijziging in de omslagregeling. De begroting 2022 is grotendeels in lijn met die voor 2022 uit de meerjarenbegroting 2020-2030, welke in 2019 opgesteld is bij de aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring voor het beroepen van een predikant voor 0.8 FTE. De grootste verschillen tussen beide begrotingen zijn voor de posten Verhuur en inkomsten van gemeenteleden (nu lager begroot agv onzekerheden rondom de coronasituatie) en Afschrijvingen (nu hoger begroot agv correctie voor te lange afschrijvingstermijn).

Toelichting Jaarrekening
2020 was een bijzonder jaar voor de Protestantse gemeente te Odijk, als gevolg van verschillende oorzaken. Hierdoor wijkt de hoogte van een aantal posten op de jaarrekening 2020 af met die van 2019, en ook met de begroting 2020. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren:

- Na het emeritaat van ds. Kees Visser (1.0 FTE) in december 2019, is de gemeente vacant geweest tot september 2020, toen ds. Bertie Boersma (0.8 FTE) haar intrede deed. Voordat zij de Pastorie met haar gezin betrok, is deze verhuurd geweest en hebben er enkele onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden. De kosten voor deze werkzaamheden zijn bijna geheel ten laste van de voorzieningen gegaan. Door de (iets langer dan begrote) vacante periode zijn de afdrachten aan de PKN lager geweest dan begroot en dan 2019, waardoor er ruimte ontstaan is om een extra reservering te doen voor toekomstig onderhoud aan de Pastorie. Tevens zijn er kosten gemaakt tijdens het beroepingsproces en voor extra gastpredikanten tijdens de vacante periode.
- De beperkende maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus hebben, naast de grote sociale impact, ook een financieel effect gehad. Doordat diensten online uitgezonden werden, is er een camera installatie aangeschaft en is ook de geluidsinstallatie vernieuwd. Tevens zijn de inkomsten uit verhuur van de kerk en Meenthoek flink terug gevallen door de beperkende maatregelen. Tenslotte hebben slechts enkele van de geplande activiteiten in het kader van het 200 jarig bestaan van het Witte Kerkje 200 jaar in haar huidige vorm, plaats kunnen vinden.


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Zij ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens het instandhouden van monumentale (kerk)gebouwen. Zo ontvangt de PG Odijk een SIM subsidie voor instandhouding van het Witte Kerkje. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit een kerkelijk centrum (kerk en ontmoetingsruimte) en een pastorie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten van de Protestantse gemeente te Odijk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
ANBI Gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk
RSIN / Fiscaal nummer:824105291
Nummer KvK:76428648
Website:www.pknodijk.nl/diaconie
E-mail:
Adres:Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Postadres:Postbus 1, 3984 ZG Odijk
De Protestantse gemeente te Odijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

De Protestantse Gemeente te Odijk – het Witte Kerkje - wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

De Protestantse Gemeente te Odijk is een veelkleurig mozaïek van gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

In navolging van Christus willen wij als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

D. Beleidsplan

In 2018 verscheen het meerjaren beleidsplan 2018-2022.

Met dit beleidsplan onderschrijven wij als gemeente de visie en missie van de Protestantse Kerk Nederland zoals verwoord in beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” van de Protestantse Kerk.

E. Beloningsbeleid

Leden van het College van Diakenen en van diaconale commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente in Odijk. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Odijk heeft in 2020 veel activiteiten ondernomen. Zonder volledigheid na te streven noemen we een aantal activiteiten:
- Individuele hulpverlening
- Ondersteuning organisaties met een diaconale missie
- Diaconale activiteiten voor het project SAVE.
- Voedselinzameling voor de Voedselbank Kromme Rijn
- Deelname en ondersteuning maatschappelijke activiteiten in de gemeente Bunnik
- Ondersteuning kerkdiensten.

Voor meer informatie: zie ons Kerknieuws of onze website, www.pknodijk.nl.

G. Financiele verantwoording en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

De begroting van het College van Diakenen voor 2022 is hier in te zien:
> pkn_odijk_diaconie_begroting.pdf

De jaarrekening van College van Diakenen voor 2021 vindt u in het volgende overzicht:
> pkn_odijk_diaconie_jaarrekening.pdf

Ook in 2022 wil de diaconie (financiële) hulp en ondersteuning bieden aan organisaties en individuen. Een korte toelichting op de begroting van de diaconie kunt u hieronder lezen.

Inkomsten
De diaconie krijgt op drie manieren geld binnen:

Actie Kerkbalans Het grootste bedrag hoopt de diaconie te krijgen via de jaarlijkse actie onder de leden van de PG Odijk die tegelijkertijd wordt gehouden met de actie Kerkbalans. We verwachten dat deze actie, net als voorgaande jaren, zo’n € 16.000,-- zal opbrengen.

Collectes De tweede inkomstenbron bestaat uit collectes. We schatten in dat door collectes in 2022 weer € 8.000,-- bijeen wordt gebracht.

Rente en aflossingen De PKN heeft een aantal instellingen voorgedragen waaraan diaconieën leningen kunnen verstrekken. De diaconie heeft aan enkele van deze instellingen geld uitgeleend, zoals bijvoorbeeld aan de Rudolphstichting (Jeugddorp de Glind) en het Roosevelthuis. De rentes en aflossingen bedragen tezamen ongeveer € 1000,--.

Uitgaven
Het ontvangen geld wordt ook weer uitgegeven. Dit gebeurt op vier manieren.

Collectes De ontvangen collectes worden in zijn geheel afgedragen aan de bestemde doelen.

Afdrachten en administratiekosten De PKN verplicht de diaconie tot een afdracht op basis van het aantal leden van de kerkgemeenschap. In ons geval komt dat neer op afgerond € 1.600,--. Daarnaast zijn er administratiekosten zoals bankkosten, abonnementen, enzovoort. Tezamen is voor deze kosten ongeveer € 1.600,-- nodig. Ook de kosten voor de videouitzendingen van kerkdiensten vallen onder dit bedrag.

Projecten De diaconie ondersteunt een groot aantal instellingen en projecten. Voor plaatselijke organisaties, bijvoorbeeld De Schans en hulp aan individuen is € 4.000,-- bestemd. Regionaal en landelijk is € 3.500,-- begroot voor een groot aantal instellingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld Stichting Timon, Villa Vrede, Exodus, Hospice Krommerijn en de Voedselbank. Aan instellingen en projecten buiten onze landsgrenzen wordt € 6.500,-- begroot. Naast Centre of Love (Egypte) en SAVE (India) zijn dit bijvoorbeeld Uganda Child Care Found, Kinderen in de knel en Sumve Hospital (Tanzania).
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring