Protestantse Gemeente Odijk


ANBI

De Protestantse Gemeente te Odijk en haar Diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een Groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.


Algemene gegevens

Protestantse Gemeente te Odijk
RSIN: 004294506
Postadres: Protestantse Gemeente te Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk
RSIN: 824105291
Postadres: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl/diaconie.php


Doelstelling en missie

De Protestantse Gemeente te Odijk – het Witte Kerkje - wil een brede kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

De Protestantse Gemeente te Odijk is een veelkleurig mozaïek van gemeenteleden met verschillende achtergrond en geloofsbeleving. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in ons dorp.

In navolging van Christus willen wij als gemeente een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.


Beleidsplan

In 2014 verscheen het meerjaren beleidsplan 2014-2018. Met dit beleidsplan onderschrijven wij als gemeente de Kerkorde en de uitvoeringsbepalingen en de visie en missie van de Protestantse Kerk Nederland zoals verwoord in de rapporten Leren leven van de Verwondering en De Hartslag van het leven en het landelijke beleidsplan Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.


Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen).

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van Diakenen is een zelfstandig rechtspersoon. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen hebben contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken zoals vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.


Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers van de PKN Odijk doen hun werk pro deo. Voor de beloning van onze predikant verwijzen we naar de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.


Verslag activiteiten 2017

PKN Odijk heeft in 2017 veel activiteiten ondernomen op het gebied van pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en algemeen kerkenwerk. Zonder volledigheid na te streven noemen we een aantal activiteiten:
- Kerkdiensten op alle zondagen en kerkelijke feestdagen van het jaar.
- Diverse gesprekskringen over onderwerpen als geloofsopvoeding, geloof en wetenschap en bijbelverhalen.
- Inloopochtenden voor gemeenteleden en passanten.
- Jeugdclub, kinderkamp en kerstmusical.
- Bezoekwerk, wijkactiviteiten en gemeenteavonden.
- Informatieavond voor nieuw-ingekomen gemeenteleden.
- Maatschappelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van De Huiskamer van Odijk.
- Diaconale activiteiten voor het project Sartawi.
- Aanpassingen in ons kerknieuws en de website.
- Activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud van het Witte Kerkje (zie het jaarverslag voor meer details).

Voor meer informatie: zie ons Kerknieuws of onze website, www.pknodijk.nl.

In lijn met ons beleidsplan besteden we ook in 2018 aandacht aan de zichtbaarheid van onze kerkgemeenschap in het dorp, aan de communicatie binnen de gemeente en aan doorontwikkeling van ons pastoraat.


Financiele verantwoording en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Zowel het plaatselijk kerkenwerk als het plaatselijk diaconaal werk vertonen een grote mate van continuïteit.

College van Kerkrentmeesters
Een verkorte staat van baten en lasten (2017) en een actuele begroting (2018) van het College van Kerkrentmeesters zijn hier in te zien: pkn_odijk_krm_financieel_overzicht.pdf.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Zij ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens het instandhouden van monumentale (kerk)gebouwen. Zo ontvangt de PG Odijk een BRIM subsidie voor instandhouding van het Witte Kerkje. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit een kerkelijk centrum (kerk en ontmoetingsruimte) en een pastorie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten van de PG Odijk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

College van Diakenen
Een verkorte staat van baten en lasten (2017) en een actuele begroting (2018) van het College van Diakenen is hier in te zien: pkn_odijk_diaconie_financieel_overzicht.pdf.

Aan de leden van de PG Odijk wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd voor het diaconie werk.

De Diaconie bezit geen vermogen in de vorm van woningen of landerijen.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden grotendeels besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk (zie baten en lasten Diaconie).
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring