Protestantse Gemeente Odijk


Jeugdwerk

We willen een kerkgemeenschap zijn voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren. Onze gemeente wil in heldere taal aan jongeren duidelijk maken wat het christelijk geloof inhoudt. Op een open wijze, zonder krampachtigheid. Dit betekent dat er echt geluisterd wordt, en dat er (speel)ruimte wordt gecreëerd. Onder leiding van de Jeugdraad is een stevige basis voor het jeugd- en jongerenwerk ontstaan. De Jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling , de predikant en afgevaardigden van de Kindernevendienst, het Catecheseteam, de Jeugdkerk en de Jeugdclub.


Geloofsopvoeding

Ongeveer acht maal per jaar komt een groep ouders thuis een avond bij elkaar. Zij vormen de ‘kring geloof en opvoeding’. Ouders wisselen ervaringen, gedachten en vragen uit over geloof en opvoeding om handreikingen te krijgen voor de opvoeding van hun kinderen en hun geloof te verdiepen en voor te kunnen leven.


Kinderoppas

De kinderen (tot 4 jaar) worden tijdens de dienst op zondag opgevangen door een oppasouder en een hulpjongere zodat ouders de gelegenheid hebben om de kerkdienst te bezoeken.


Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt georganiseerd voor de jongste (basisschool groep 1, 2, 3 en 4) en de oudste groep (basisschool groep 5, 6, 7 en 8). De kinderen ontmoeten hun leeftijdsgenoten tijdens de kerkdienst en luisteren naar bijbelverhalen die op een speelse en toegankelijke manier aangeboden worden.

Er worden speciale projecten georganiseerd rondom Advent, Kerst, de 40-dagentijd, Pasen en Pinksteren. Verder is er jaarlijks een kinderkerstfeest, een zomerontbijt en een overstapdienst voor de groep 8-ers die naar de middelbare school gaan.


Kinderclub

Voor kinderen van de basisschool wordt er gedurende 20 weken per jaar kinderclub georganiseerd. Kinderclub richt zich op ontmoeting en gezellige activiteiten. Deze activiteit draagt ook sterk bij aan het open karakter van onze gemeente; alle kinderen uit het dorp van zijn van harte welkom.


Jeugddiakenen

De Protestantse Gemeente in Odijk kent zogenoemde jeugddiakenen afkomstig uit de oudste groep van de kindernevendienst plus de eerste jaren van de middelbare school. Afhankelijk van hun interesse bestaat hun taak uit meewerken aan de collecte en het Avondmaal, het aansteken van de leeskaarsen en het uitspreken van een tekst en van een gebed. Aangestuurd door de leiding van de kindernevendienst worden zij, voorafgaand aan de dienst, geïnstrueerd door de predikant of de ouderling van dienst en diaken.


Jeugd(kerk)diensten

Jaarlijks wordt er een jeugddienst georganiseerd door de leiding en de jongeren van de jeugdkerk, samen met de predikant. De jeugdkerkdienst wordt gehouden in de kerk en heeft de opzet van een jeugdkerk.

Tevens wordt er naar gestreefd om jaarlijks in enkele normale diensten jongerenmomenten op te nemen. Dit zijn momenten waaraan jongeren deelnemen / meewerken, in de vorm van het voorlezen van een tekst, het spelen van een sketch of het maken van muziek. Door de jeugdkerkdiensten en de jongerenmomenten worden jongeren meer betrokken bij de dienst en hopen wij dat de diensten voor jongeren aantrekkelijker worden.


Catechese

Voor kinderen van de basisschool (groep 4, 5 en 6) wordt er twee maal per jaar kindercatechese gegeven. De kinderen leren op speelse wijze over kerkthema´s als avondmaal, doop, liturgie en kerkelijke feesten. De kindercatechese wordt verzorgd door de predikant en enkele vrijwilligers.

Kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool worden jaarlijks uitgenodigd voor de basiscatechese. De predikant verzorgt 12 bijeenkomsten aan het einde van een middag. De tieners krijgen basiskennis over kerk, geloof en bijbel aangereikt.


Gespreksgroep 16+

Het is de bedoeling om 1x per maand op zondagavond met elkaar te eten en daarna met elkaar in gesprek te gaan over een thema.


Kerkkamp

Jaarlijks wordt er een kinderkerkkamp georganiseerd.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring