Protestantse Gemeente Odijk


Kerkenraad

Zoals gebruikelijk in de PKN, fungeert ook in Odijk de kerkenraad als spil in het kerk-zijn. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers die in verschillende colleges (consistorie, college van kerkrentmeesters, diaconie, jeugdraad) zitting hebben.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad bestaat in principe uit de predikant, voorzitter en scriba (beide ouderling met bijzondere opdracht) en een vertegenwoordiger van elk college. In Odijk is gekozen voor het model van een 'klein moderamen' met uitsluitend predikant, voorzitter en scriba. Het (klein) moderamen vergadert 1x per maand.

De kerkenraad komt 8 maal per jaar bij elkaar. De kerkenraadsvergaderingen zijn in beginsel kort en kernachtig, met aan het begin een opening door de predikant.

Jaarlijks heeft de kerkenraad een bezinningsdag, waar ook wijkcoördinatoren en wijkteamleden welkom zijn.


Consistorie

Als gemeente van Christus zien we als belangrijk kerntaak het ‘omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar’. Deze kerntaak van de gemeente wordt in het bijzonder behartigd door de ouderlingen die met de predikant, de wijkcoördinatoren en de wijkteamleden in het Consistorie bijeen komen. De taak van het consistorie is de gemeente bij te staan in de levens- en geloofsvragen van alle dag.


Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de taak om te zorgen voor het beheer en werving van geld en goederen met het oog op het traktement van de predikant en de afdrachten aan de landelijke kerk, de eredienst en de kerkmuziek, het kerkterrein met het Witte Kerkje, de Meenthoek, de pastorie en de begraafplaats, het pastoraat, de catechese, de vorming en toerusting, de activiteiten en de media van de gemeente en de ledenadministratie en de archieven.


Diaconie

Jezus Christus roept zijn volgelingen op om medemensen die het moeilijk hebben te hulp te komen. De diaconie verleent namens de gemeente zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben. De Protestantse Gemeente van Odijk is er niet alleen voor haar leden, maar voor iedereen in het dorp die hulp nodig heeft. Naast het verlenen van persoonlijke hulp, steunen we organisaties die zich inzetten voor de nood in onze eigen omgeving, landelijk en wereldwijd. Meer informatie is te vinden op de webpagina van de diaconie.


Jeugdraad

We willen een kerkgemeenschap zijn voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren. Onze gemeente wil in heldere taal aan jongeren duidelijk maken wat het christelijk geloof inhoudt. Op een open wijze, zonder krampachtigheid. Onder leiding van de Jeugdraad is een stevige basis voor het jeugd- en jongerenwerk ontstaan. De Jeugdraad bestaat uit de jeugdouderling , de predikant en afgevaardigden van de Kindernevendienst, het Catecheseteam, de Jeugdkerk en de Jeugdclub. Meer informatie is te vinden op de webpagina van het jeugdwerk.


Oecumenisch beraad Odijk (OBO)

Het OBO werk vanuit de visie dat het geloof in beide kerken (Geloofsgemeenschap Heilige Nicolaas Odijk en Protestantse Gemeente Odijk) wordt gevoed door dezelfde bronnen. Het OBO wordt gevormd door voorgangers van beide kerken, de voorzitter van het kerkbestuur, de ouderling van de oecumene, een secretaris en drie commissies (Liturgie, Vorming en Toerusting, Kerk en Samenleving) waarin beide kerken zijn vertegenwoordigd.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring