Protestantse Gemeente Odijk


Geschiedenis

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de geloofsgemeenschap in het dorp Odijk. Informatie over de geschiedenis van het Witte Kerkje vindt u hier.

Aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw veroorzaakte de kerkreformatie een scheuring onder de kerkleden: een protestantse minderheid - de latere hervormde gemeente - bleef in het oude kerkgebouw bijeenkomen. De rooms-katholieke meerderheid week uit naar andere kerkplaatsen of naar gebouwen die soms het karakter van een schuilkerk hadden.

De emancipatiebeweging van de rooms-katholieken in Nederland leidde sedert de 2e helft van de 19e eeuw tot de bouw van rooms-katholieke kerken, die gezichtsbepalend werden voor de dorpen, zoals bijvoorbeeld in Werkhoven en Cothen. Echter niet in Odijk waar de parochianen in Bunnik ter kerke gingen totdat op 5 september 1964 de Sint Nicolaaskerk ingewijd kon worden. In Odijk is ca. 30% van de dorpsbevolking verbonden met de Rooms Katholieke Kerk.

De twee kerkscheidende gebeurtenissen in de Nederlandse Hervormde Kerk van de 19e eeuw: de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886, die geleid hebben tot het ontstaan van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerken, zijn aan de hervormde gemeente Odijk grotendeels voorbij gegaan. Leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland die in Odijk woonden of kwamen te wonen, vielen onder de Gereformeerde Kerk van Bunnik.

Op 20 september 1987 zijn de oorspronkelijk tot de Gereformeerde kerk van Bunnik behorende leden vanuit een daartoe opgerichte Gereformeerde Kerk Odijk de federatie aangegaan met de hervormde gemeente Odijk als 'Hervormde Gereformeerde Kerkgemeenschap Odijk'. Ter herinnering aan deze gedenkwaardige stap is een reliëf in de kerk aangebracht dat verwijst naar het Emmaüs-verhaal, waarin verteld wordt hoe mensen samen op weg waren en de Heer ontmoetten: 'was ons hart niet brandende in ons...' .

Bij het tienjarig bestaan van de federatie is op het grasveld voor de kerk een eik geplant binnen een hekwerk met de datum '1987'.

In het landelijk oecumenisch proces naar kerkvereniging doet sinds 1985 ook de Evangelisch Lutherse Kerk mee. Aangezien er in Odijk geen lutherse groep of gemeenschap is, zijn bij de kerkvereniging in Odijk slechts twee kerken betrokken.

De afzonderlijke synodes van de Samen-op-Weg kerken hebben op 12 december 2003 het door de Triosynode genomen besluit tot vereniging van de kerken onder de naam van 'Protestantse Kerk in Nederland' geratificeerd. Dit is in feite ook de officiële bevestiging van wat al zestien jaar in Odijk - en elders - ervaren wordt: dat het Samen-op-Weg-proces kerk en dorp in alle opzichten ten goede kan komen.

In 2005 ging de Hervormd Gereformeerde Kerkgemeenschap Odijk op in de Protestantse Gemeente Odijk. Deze verandering is in Odijk een logisch vervolg op het Samen-op-Weg-proces en volgt daarmee het landelijke proces.

"Was ons hart niet brandende in ons..."
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring