Protestantse Gemeente Odijk


Diaconie, het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk

Jezus Christus roept zijn volgelingen op om medemensen die het moeilijk hebben te hulp te komen. Als Christelijke gemeente willen we aan deze oproep gehoor aan geven. We proberen de liefde voor de naaste en het omzien naar elkaar praktisch gestalte te geven. We noemen dit diaconaat.

De diaconie verleent zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben. De Protestantse Gemeente van Odijk is er niet alleen voor haar leden, maar voor iedereen in het dorp die hulp nodig heeft. Naast het verlenen van persoonlijke hulp, steunen we organisaties die zich inzetten voor de nood in onze eigen omgeving, landelijk en wereldwijd.

handen samengevouwen

Samenstelling Diaconie

Dhr. H. Marquart (voorzitter)
Dhr. J. van der Plas (secretaris)
Dhr. J. van Geest (penningmeester)
Mw. C. Lieverse-de Koning

e-mailadres:

Administratie Diaconie: M. van der Horst, e-mailadres:
Bankrekening: NL67 RABO 0373748191 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Odijk te Odijk


Persoonlijke hulp

Door structurele problemen of onvoorziene tegenslagen kan het gebeuren dat het onmogelijk wordt om rond te komen. De diaconie wil dan helpen meedenken om een oplossing te vinden. De diaconie verleent directe hulpverlening in de vorm van goederen, diensten of geld via leningen of schenkingen. Verder kan de diaconie door haar netwerk de weg wijzen naar instanties van de burgerlijke gemeente.

In de praktijk blijkt de drempel om bij de kerk aan te kloppen hoog. Dit is jammer, want de diaconie wil graag ondersteuning bieden, ook aan dorpsgenoten die niet direct een band met de kerkelijke gemeente hebben. Vanzelfsprekend wordt elke hulpvraag vertrouwelijk behandeld.

De diaconie participeert in het noodfonds van de gezamenlijke kerken van de gemeente Bunnik.
voedselbank

Sociale contacten en netwerk

Leden van de diaconie nemen deel aan gesprekken met maatschappelijk werk en sociale raadslieden. Er wordt contacten onderhouden met de Caritas (Rooms Katholieke Kromme Rijn Parochie) en de diaconie van de Protestantse Gemeente Bunnik.
Het voorkomen en bestrijden van vereenzaming is een diaconale taak. Met de Caritas van de Nicolaasparochie steunen we de volgende activiteiten:

Eten met dorpsgenoten

Voor wie het fijn vindt om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten. Eens in de maand kunt u voor 5 euro een driegangenmenu krijgen in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Zondagmiddagbijeenkomsten

Gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Meestal is er een spreker die wat vertelt over zijn of haar hobby of een bepaald onderwerp.

Het Snuffelhonk

De diaconie staat achter het idee van het Snuffelhonk, de enige niet-commerciële kringloopwinkel in de Gemeente Bunnik die te vinden is op De Meent 50. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.snuffelhonk.nl/

De Schans
De Schans is een sociëteit voor mensen met een lichamelijke beperking uit de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De Schans is opgericht om twee maal per maand (elke 1e en 3e dinsdag) een hele dag-uit-huis te bieden. Op die dag wordt er o.a. gepraat, koffie/thee gedronken, aangepaste gymnastiek gedaan en gewandeld. Er worden ook elke Schans-dag dagactiviteiten georganiseerd. Daarnaast zijn er de jaarlijkse activiteiten zoals: de boerenkoolmaaltijd, het uitje en de kerstviering. Aan de mantelzorgers biedt de Schans de mogelijkheid twee dagen per maand de handen vrij te hebben. Meer dan 10 vrijwilligers bereiden de dag voor en begeleiden de deelnemers en de activiteiten. De Schans-dag is in het Dorpshuis in Odijk. Zie: De diaconie staat achter het idee van het Snuffelhonk, de enige niet-commerciële kringloopwinkel in de Gemeente Bunnik die te vinden is op De Meent 50. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.deschansodijk.nl
De Schans Odijk
Voedselbank
De diaconieën en Caritas in Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben met elkaar in 2012 de voedselbank Bunnik opgericht. In 2014 is deze samengegaan met de voedselbank van Wijk bij Duurstede in de Voedselbank Kromme Rijn. De voedselbank helpt alle mensen die van een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen. Zie voor meer informatie de website van de Voedselbank
voedselbank
Chauffeur van Odijk (onderdeel van de Huiskamer)
De ‘Chauffeur van Odijk’ is een activiteit van ‘de Huiskamer van Odijk’. Het is oorspronkelijk een initiatief van de Katholieke geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente van Odijk. De vervoersdienst is voor alle dorpsgenoten die incidenteel aangewezen zijn op begeleid vervoer en/of hulp bij het vervoer en die dat niet binnen de eigen familie, vrienden en bekendenkring kunnen regelen. Zie voor meer informatie de website van de Huiskamer van Odijk.


Acties en Projecten

Kerk in Actie
Als Protestantse Gemeente Odijk maken we dankbaar gebruik van de kennis en het werk van Kerk in Actie. Kerk in Actie is onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd in opdracht van plaatselijke protestantse kerken. Op de website van Kerk in Actie leest u meer over de projecten.
Kerk in Actie
Weggeefkast
In mei 2022 is de Caritas-werkgroep van de parochie gestart met een ‘weggeefkast’, waar mensen boodschappen in kunnen plaatsen, zodat ook anderen, die bijv. niet in aanmerking komen voor de Voedselbank de producten die zij nodig hebben daar weg kunnen nemen. De kast staat op een beschutte plek bij de Nicolaaskerk en is bedoeld voor iedereen. De diaconie ondersteunt ook dit goede werk. U kunt zelf houdbare levensmiddelen, voedsel, persoonlijke verzorgingsproducten in de kast plaatsen, maar in de Meenthoek kunt u deze ook in een mand deponeren. De mand wordt regelmatig in de kast geleegd. Zie voor deze actie het e-nieuws.

Het Roemeniëproject van de jongeren van het Witte Kerkje

De jongeren van het Witte Kerkje gaan de komende paar jaar het Amerikaanse echtpaar Ryan & Andrea helpen. Ryan & Andrea wonen in het dorpje Zagon, in het midden van Roemenië. Zij vangen regelmatig kinderen in Zagon op en helpen hen met huiswerk, spelen spelletjes en bereiden hen op een goede manier voor, voor de periode als ze ouder zijn. In totaal vangen ze wel 40 tot 60 kinderen op, in verschillende leeftijdsgroepen. De diaconie ondersteunt dit project. Meer informatie vindt u in het e-nieuws en het Kerknieuws of de website.

Financiën

Eens per jaar wordt, gelijktijdig met de actie Kerkbalans, een bijdrage gevraagd aan alle gemeenteleden. Met de opbrengst wordt het werk van de diaconie bekostigd. Het beleid is om ongeveer evenveel te besteden aan diaconale doelen in de regio, in Nederland en aan doelen wereldwijd.

Elke kerkdienst wordt er een diaconale collecte gehouden. De opbrengsten hiervan worden zijn direct gekoppeld aan een bepaalde bestemming. Collectedoelen worden vooraf per kalenderjaar ingeroosterd. Een deel van de collectedoelen wordt door de diaconie zelf bepaald. Deze zijn meestal bestemd voor organisaties in de regio. De andere collecten worden vastgesteld aan de hand van het collecterooster van Kerk in Actie. Elk jaar maken zij een lijst van collecten waar plaatselijke kerken aan mee kunnen doen. Hiet gaat hierbij om steun voor diaconale, pastorale , zendings en vormings doelen aan geliëerde organisaties in binnen- en buitenland.
Kerkbalans
De diaconie reserveert jaarlijks een bedrag voor noodhulp, nationaal, maar meestal internationaal. De diaconie heeft een bescheiden eigen vermogen. Dit is vooral verkregen door de verkoop van vastgoed dat lang geleden geschonken is. Het beleid met betrekking tot bestemming van gelden is de laatste jaren enigszins gewijzigd. Er wordt meer geld bestemd voor diaconale investeringen, zoals microkredieten via Oikocredit en investeringen in het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Een deel van het vermogen is belegd in diaconale projecten. Hiermee wil de Diaconie ervoor zorgen dat het geld ten gunste komt van Diaconaat. De inzet van de diaconie en de kerkenraad is om de waarde van het vermogen van de diaconie op peil te houden zodat we geld kunnen blijven inzetten voor diaconale doelen. Dit houdt in dat, afhankelijk van de inflatie, een deel van de rente-inkomsten over het vermogen, tot een maximum van de volledige rente inkomsten, daarvoor beschikbaar gesteld wordt.

Giften en collectes 2023

Naast de projecten van Kerk in Actie PKN steunen wij als Protestantse Gemeente Odijk de volgende organisaties en projecten met een gift en/of collecte.

Plaatselijk
De Voedselbank Kromme Rijn / Amnesty International Bunnik / De Schans, Odijk / Vluchtelingenwerk Bunnik / Fonds Noodhulp Bunnik / Bloemendienst / Roemeniëproject Jongeren Odijk / Weggeefkast Odijk

Regionaal
Stg. Chris & Voorkom, Houten / Stg. Timon, Zeist / Stg. Dagopvang Leger des Heils Utrecht / Stg. Exodus, Utrecht / Hospice Kromme Rijnstreek, Houten / Muziekids Prinses Maxima Centrum / Hospice Heuvelrug / Hospice Duurstede / Villa de Vrede / Telefonische Hulpdienst Utrecht

Landelijk
Youth for Christ / De Hezenberg, Hattem / De Regenboog Groep / Stg. Vrienden Profila Zorggroep / Dovenpastoraat / Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap / De Hoop, Dordrecht / De Herberg, Oosterbeek

Wereldwijd
Uganda Child Care Foundation / Kinderen in de Knel KiA / Jemima / Solidaridad / Save / Zulu Aid, Hillcrest Aids Centre / Open Doors
collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring