Protestantse Gemeente Odijk


Diaconie, het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk

Jezus Christus roept zijn volgelingen op om medemensen die het moeilijk hebben te hulp te komen. Als Christelijke gemeente willen we aan deze oproep gehoor aan geven. We proberen de liefde voor de naaste en het omzien naar elkaar praktisch gestalte te geven. We noemen dit diaconaat.

De diaconie verleent zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben. De Protestantse Gemeente van Odijk is er niet alleen voor haar leden, maar voor iedereen in het dorp die hulp nodig heeft. Naast het verlenen van persoonlijke hulp, steunen we organisaties die zich inzetten voor de nood in onze eigen omgeving, landelijk en wereldwijd.

handen samengevouwen

Samenstelling Diaconie

H. Marquart (vz.)
J. van der Plas (secr.)
J. van Geest (pennm.)
Vacature

e-mailadres:

Administratie Diaconie: M. van der Horst, e-mailadres:
Bankrekening Diaconie: NL62 INGB 0000 1913 52


Persoonlijke hulp

Door structurele problemen of onvoorziene tegenslagen kan het gebeuren dat het onmogelijk wordt om rond te komen. De diaconie wil dan helpen meedenken om een oplossing te vinden. De diaconie verleent directe hulpverlening in de vorm van goederen, diensten of geld via leningen of schenkingen. Verder kan de diaconie door haar netwerk de weg wijzen naar instanties van de burgerlijke gemeente. In de praktijk blijkt de drempel om bij de kerk aan te kloppen hoog. Dit is jammer, want de diaconie wil graag ondersteuning bieden, ook aan dorpsgenoten die niet direct een band met de kerkelijke gemeente hebben. Vanzelfsprekend wordt elke hulpvraag vertrouwelijk behandeld. De diaconie participeert in het noodfonds van de gezamenlijke kerken van de gemeente Bunnik.
voedselbank

Sociale contacten

Het voorkomen en bestrijden van vereenzaming is een diaconale taak. Met de Caritas van de Nicolaasparochie steunen we de volgende activiteiten:

Eten met dorpsgenoten.

Voor wie het fijn vindt om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten. Eens in de maand kunt u voor 5 euro een driegangenmenu krijgen in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Zondagmiddagbijeenkomsten.

Gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Meestal is er een spreker die wat vertelt over zijn of haar hobby of een bepaald onderwerp.

Kerkradio

De Diaconie ondersteunt de kerkradio via internet, de autodienst en de bloemendienst.

Het Snuffelhonk.
De diaconie staat achter het idee van het Snuffelhonk, de enige niet-commerciële kringloopwinkel in de Gemeente Bunnik die te vinden is op De Meent 50. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.snuffelhonk.nl/


Project Werelddiaconaat 2018-2019: SAVE, Van werk naar school in India

Gedurende een tweetal jaar ondersteunen we de organisatie Social Awareness and Voluntary Education (SAVE). SAVE heeft als missie om kinderarbeid uit te bannen in de textielfabrieken van de grote Indiase stad Tirupur. De organisatie SAVE doet er alles aan om kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

In samenwerking met de Kindernevendienst en het Jeugdwerk worden activiteiten georganiseerd rond het project. Zo is er een themadienst gehouden, komt een kledingbeurs aan, en staat er een Indiase maaltijd met spreker gepland. Meer informatie over het project is te vinden op de website van Kerk in Actie

save

Diaconale werkvakantie

De diaconie stimuleert deelname van gemeenteleden aan een diaconale werkvakantie. Tijdens een werkvakantie deel je je tijd, aandacht en energie met mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Werkvakanties worden aangeboden door uiteenlopende organisaties. Enkele voorbeelden staan hieronder genoemd.

Stichting Het Passion – Zorg voor dak- en thuislozen tijdens hun verblijf in Het Passion

Het vakantiebureau – Helpt mee ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben een mooie vakantieweek te geven (bijv in het FD Roosevelthuis in Doorn)

Stichting Livingstone – Neemt deel aan ontwikkelingsprojecten in derde wereldlanden


Netwerk

Leden van de diaconie nemen deel aan gesprekken met maatschappelijk werk en sociale raadslieden. Er wordt contacten onderhouden met de Caritas (Rooms Katholieke Kromme Rijn Parochie) en de diaconie van de Protestantse Gemeente Bunnik.

Voedselbank
De diaconieën en Caritas in Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben met elkaar in 2012 de voedselbank Bunnik opgericht. In 2014 is deze samengegaan met de voedselbank van Wijk bij Duurstede in de Voedselbank Kromme Rijn. De voedselbank helpt alle mensen die van een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen. Aanvraag van voedselpaketten gaat via Vitras/CMD of Vluchtelingenwerk. Zie voor meer informatie de website van de Voedselbank

Chauffeur van Odijk (onderdeel van de Huiskamer)
De ‘Chauffeur van Odijk’ is een activiteit van ‘de Huiskamer van Odijk’. Het is oorspronkelijk een initiatief van de Katholieke geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente van Odijk. De vervoersdienst is voor alle dorpsgenoten die incidenteel aangewezen zijn op begeleid vervoer en/of hulp bij het vervoer en die dat niet binnen de eigen familie, vrienden en bekendenkring kunnen regelen. Zie voor meer informatie de website van de Huiskamer van Odijk.

Kerk in Actie
Als Protestantse Gemeente Odijk maken we dankbaar gebruik van de kennis en het werk van Kerk in Actie. Kerk in Actie is onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd in opdracht van plaatselijke protestantse kerken.

Internationaal werkt Kerk in Actie samen met de ACT Alliance, de internationale oecumenische alliantie. Dit is een samenwerkingsverband van 140 kerken en aanverwante organisaties. Behalve aan het verlenen van noodhulp in rampgebieden wordt in 140 landen gewerkt aan een positieve en blijvende verandering van de levens van kansarme en gediscrimineerde mensen. De hulpverlening is niet afhankelijk van geloof, politiek, geslacht of nationaliteit. ACT heeft wereldwijd een staf van 25.000 mensen en besteedt ieder jaar 1,25 miljard euro. De kernactiviteiten zijn humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en juridisch ondersteuning. Locale organisaties doen het werk.

kerk in actie

Financiën

Eens per jaar wordt, gelijktijdig met de actie Kerkbalans, een bijdrage gevraagd aan alle gemeenteleden. Met de opbrengst wordt het werk van de diaconie bekostigd. Het beleid is om ongeveer evenveel te besteden aan diaconale doelen in de regio, in Nederland en aan doelen wereldwijd.

Elke kerkdienst wordt er een diaconale collecte gehouden. De opbrengsten hiervan worden zijn direct gekoppeld aan een bepaalde bestemming. Collectedoelen worden vooraf per kalenderjaar ingeroosterd. Een deel van de collectedoelen wordt door de diaconie zelf bepaald. Deze zijn meestal bestemd voor organisaties in de regio. De andere collecten worden vastgesteld aan de hand van het collecterooster van Kerk in Actie. Elk jaar maken zij een lijst van collecten waar plaatselijke kerken aan mee kunnen doen. Hiet gaat hierbij om steun voor diaconale, pastorale , zendings en vormings doelen aan geliëerde organisaties in binnen- en buitenland.

De diaconie reserveert jaarlijks een bedrag voor noodhulp, nationaal, maar meestal internationaal.

De diaconie heeft een bescheiden eigen vermogen. Dit is vooral verkregen door de verkoop van vastgoed dat lang geleden geschonken is. Het beleid met betrekking tot bestemming van gelden is de laatste jaren enigszins gewijzigd. Er wordt meer geld bestemd voor diaconale investeringen, zoals microkredieten via Oikocredit en investeringen in het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Een deel van het vermogen is belegd in diaconale projecten. Hiermee wil de Diaconie ervoor zorgen dat het geld ten gunste komt van Diaconaat. De inzet van de diaconie en de kerkenraad is om de waarde van het vermogen van de diaconie op peil te houden zodat we geld kunnen blijven inzetten voor diaconale doelen. Dit houdt in dat, afhankelijk van de inflatie, een deel van de rente-inkomsten over het vermogen, tot een maximum van de volledige rente inkomsten, daarvoor beschikbaar gesteld wordt.

collectezak

Giften

Naast de projecten van Kerk in Aktie steunen wij als Protestantse Gemeente Odijk de volgende organisaties en projecten met een gift. Als er voor een doel (ook) in de dienst gecollecteerd wordt, is dit aangegeven met een (c)

Plaatselijk
De Voedselbank Kromme Rijn (c) / Amnesty International Bunnik (c) / De Schans, Odijk © / Vluchtelingenwerk Bunnik (c) / Fonds Noodhulp Bunnik / Bloemendienst / Eigen jeugdwerk (c) / Humanitas

Regionaal
Stg. Voorkom, Houten (c) / Stg. Timon, Zeist (c) / Stg. Dagopvang Utrecht (c) / Stg. Exodus, Utrecht (c) / Hospice Kromme Rijnstreek, Houten (c) / Sensoor (c) / Werkartaal, Zeist (c) / Stg. Bartimeus Sonneheerdt / Hospices Mirtehof en Heuvelrug, Zeist  (c)

Landelijk
PIT KMB Pro Rege (c) / Youth for Christ / De Hezenberg (c) / De Regenboog (c) / Jeugddorp De Glind Rodolphstg. (c) / Steunfonds DISK Amsterdam / Stg. EBC Evangelisch Begeleid. Centr. / Dovenpastoraat (c) / Nederlands Bijbelgenootschap (c)

Wereldwijd
Stg.  Mercy Ships / Stg. Come (c) / Stg. Nes Ammin (c) / Vervolgde Christenen (c) / Kinderen in de Knel (c) / Stg. Jemima (c) / Solidaridad (c) / Pokrov Stg. Bulgarije / 2% Ontwikkelingssamenwerking


Naar de bovenkant van de pagina
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring