Protestantse Gemeente Odijk


Diaconie, het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk

Jezus Christus roept zijn volgelingen op om medemensen die het moeilijk hebben te hulp te komen. Als Christelijke gemeente willen we aan deze oproep gehoor aan geven. We proberen de liefde voor de naaste en het omzien naar elkaar praktisch gestalte te geven. We noemen dit diaconaat.

De diaconie verleent zorg en bijstand aan mensen die dat, om welke reden ook, nodig hebben. De Protestantse Gemeente van Odijk is er niet alleen voor haar leden, maar voor iedereen in het dorp die hulp nodig heeft. Naast het verlenen van persoonlijke hulp, steunen we organisaties die zich inzetten voor de nood in onze eigen omgeving, landelijk en wereldwijd.

handen samengevouwen

Samenstelling Diaconie

Hans Marquart (vz.)
Peter Baas (secr.)
Henk van den Heuvel (penn.)
Jan van Geest
Mariëtte Hoogendoorn

e-mailadres:

Administratie Diaconie: Dhr. C.Flach , e-mailadres:
Bankrekening Diaconie: NL62 INGB 0000 1913 52


Persoonlijke hulp

Ondersteuning door de diaconie
Door structurele problemen of onvoorziene tegenslagen kan het gebeuren dat het onmogelijk wordt om rond te komen. De diaconie wil dan helpen meedenken om een oplossing te vinden. De diaconie verleent directe hulpverlening in de vorm van goederen, diensten of geld via leningen of schenkingen. Verder kan de diaconie door haar netwerk de weg wijzen naar instanties van de burgerlijke gemeente. In de praktijk blijkt de drempel om bij de kerk aan te kloppen hoog. Dit is jammer, want de diaconie wil graag ondersteuning bieden, ook aan dorpsgenoten die niet direct een band met de kerkelijke gemeente hebben. Vanzelfsprekend wordt elke hulpvraag vertrouwelijk behandeld. De diaconie participeert in het noodfonds van de gezamenlijke kerken van de gemeente Bunnik.

Voedselbank
De diaconieën en Caritas in Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben met elkaar in 2012 de voedselbank Bunnik opgericht. In 2014 is deze samengegaan met de voedselbank van Wijk bij Duurstede in de Voedselbank Kromme Rijn. De voedselbank helpt alle mensen die van een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen. Aanvraag van voedselpaketten gaat via Vitras/CMD of Vluchtelingenwerk. Zie voor meer informatie de website van de Voedselbank

Chauffeur van Odijk
De ‘Chauffeur van Odijk’ is een activiteit van ‘de Huiskamer van Odijk’. Het is oorspronkelijk een initiatief van de Katholieke geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente van Odijk. De vervoersdienst is voor alle dorpsgenoten die incidenteel aangewezen zijn op begeleid vervoer en/of hulp bij het vervoer en die dat niet binnen de eigen familie, vrienden en bekendenkring kunnen regelen. Zie voor meer informatie de website van de Huiskamer van Odijk.
voedselbank

Sociale contacten

Het voorkomen en bestrijden van vereenzaming is een diaconale taak. Met de Caritas van de Nicolaasparochie steunen we de volgende activiteiten:

Eten met dorpsgenoten.

Voor wie het fijn vindt om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten. Eens in de maand kunt u voor 5 euro een driegangenmenu krijgen in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Zondagmiddagbijeenkomsten.

Gezellig samenzijn en bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Meestal is er een spreker die wat vertelt over zijn of haar hobby of een bepaald onderwerp.

Kerkradio

De Diaconie ondersteunt de kerkradio via internet, de autodienst en de bloemendienst.

Het Snuffelhonk.
De diaconie staat achter het idee van het Snuffelhonk, de enige niet-commerciële kringloopwinkel in de Gemeente Bunnik die te vinden is op De Meent 50. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.snuffelhonk.nl/

snuffelhonk

Project Werelddiaconaat 2014-2016: Bolivia

Als Protestantse Gemeente Odijk hebben we ons voor een aantal jaar verbonden aan het projectwerk van de organistatie Sartawi Sayariy. De kern van het project is:

Sartawi ondersteunt al jaren kleine boeren op de Boliviaanse hoogvlakte. De hoogvlakte heeft een koud en winderig klimaat met weinig regenval. De bevolking leeft er van land- en tuinbouw voor zelfvoorziening en wat veeteelt (koeien, lama’s en alpaca’s). De inkomsten daaruit voor de bevolking zijn laag. Het Sartawi project wil die situatie verbeteren door een duurzame ontwikkeling van het platteland op gang te brengen.
Sartawi betekent in de taal van de Aymara indianen: opstaan om in beweging te komen. Daartoe roepen we ook de gemeenten in Bunnik en Odijk op: kom in beweging voor de nood in de wereld!

Het programma omvat een brede waaier van activiteiten:  wateropvang voor schoon drinkwater en irrigatie, erosie tegengaan, aanleg van terrassen voor een beter gebruik van het schaarse regenwater, de veeteeltproductie verbeteren door betere fokmethoden, meer wol- en melkproductie, verwerking van die producten en vermarkting. Ook worden de plaatselijke organisaties en besturen versterkt en daarbij staat ook verbetering van de positie van de vrouw hoog op de agenda.

Een speciale werkgroep organiseert activiteiten om het project onder de aandacht te brengen. Zo is er een sponsormaaltijd georganiseerd en heeft de PG Bunnik een succesvolle dienstenveiling achter de rug. Tijdens de startzondag van de PG Odijk in september zal het Sartawi project centraal staan. Zie voor meer informatie de website van het project: http://www.pgbunnik.nl/sartawi/

sartawi

Diaconale werkvakantie

De diaconie stimuleert deelname van gemeenteleden aan een diaconale werkvakantie. Tijdens een werkvakantie deel je je tijd, aandacht en energie met mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Werkvakanties worden aangeboden door uiteenlopende organisaties. Enkele voorbeelden staan hieronder genoemd.

Stichting Het Passion – Zorg voor dak- en thuislozen tijdens hun verblijf in Het Passion

Het vakantiebureau – Helpt mee ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben een mooie vakantieweek te geven (bijv in het FD Roosevelthuis in Doorn)

Stichting Livingstone – Neemt deel aan ontwikkelingsprojecten in derde wereldlanden

Financiering diaconale projecten

De stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) financiert diaconale projecten. Als een aanvraag positief beoordeeld wordt, krijgen diaconieën de mogelijkheid om een project te steunen, door een bedrag te beleggen binnen PDKN. De PDKN staat garant voor aflossing en de rente.

De diaconie van de PG Odijk is één van de financiers van een nieuw gezinshuis voor het Jeugddorp De Glind. Hier worden door Jeugdzorg uit huis geplaatste kinderen opgevangen in een gezinssituatie.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft besloten het F.D. Roosevelthuis en het conferentiecentrum Hydepark op het landgoed Hydepark te vervangen. Het nieuwe gebouw wordt een ‘huis voor de kerk’. Het wordt een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie. Ook dit project steunen we met een langlopende lening.


Netwerk

Leden van de diaconie nemen deel aan gesprekken met maatschappelijk werk en sociale raadslieden. De contacten met de Caritas (Rooms Katholieke Kromme Rijn Parochie).

Als Protestantse Gemeente Odijk maken we dankbaar gebruik van de kennis en het werk van Kerk in Actie. Kerk in Actie is onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd in opdracht van plaatselijke protestantse kerken.

Internationaal werkt Kerk in Actie samen met de ACT Alliance, de internationale oecumenische alliantie. Dit is een samenwerkingsverband van 140 kerken en aanverwante organisaties. Behalve aan het verlenen van noodhulp in rampgebieden wordt in 140 landen gewerkt aan een positieve en blijvende verandering van de levens van kansarme en gediscrimineerde mensen. De hulpverlening is niet afhankelijk van geloof, politiek, geslacht of nationaliteit. ACT heeft wereldwijd een staf van 25.000 mensen en besteedt ieder jaar 1,25 miljard euro. De kernactiviteiten zijn humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en juridisch ondersteuning. Locale organisaties doen het werk.

kerk in actie

Financiën

Eens per jaar wordt, gelijktijdig met de actie Kerkbalans, een bijdrage gevraagd aan alle gemeenteleden. Met de opbrengst wordt het werk van de diaconie bekostigd. Het beleid is om ongeveer evenveel te besteden aan diaconale doelen in de regio, in Nederland en aan doelen wereldwijd.

Elke kerkdienst wordt er een diaconale collecte gehouden. De opbrengsten hiervan worden zijn direct gekoppeld aan een bepaalde bestemming. Collectedoelen worden vooraf per kalenderjaar ingeroosterd. Een deel van de collectedoelen wordt door de diaconie zelf bepaald. Deze zijn meestal bestemd voor organisaties in de regio. De andere collecten worden vastgesteld aan de hand van het collecterooster van Kerk in Actie. Elk jaar maken zij een lijst van collecten waar plaatselijke kerken aan mee kunnen doen. Hiet gaat hierbij om steun voor diaconale, pastorale , zendings en vormings doelen aan geliëerde organisaties in binnen- en buitenland. Zie Kerkdiensten (link) voor een toelichting op de collectedoelen van de komende weken.

De diaconie reserveert jaarlijks een bedrag voor noodhulp, nationaal, maar meestal internationaal.

De diaconie heeft een bescheiden eigen vermogen. Dit is vooral verkregen door de verkoop van vastgoed dat lang geleden geschonken is. Het beleid van de kerkenraad is om het grootste deel van dit vermogen te beleggen in diaconale projecten (zie hier boven) en om dit vermogen zijn waarde te laten behouden. Rente opbrengsten die de inflatie overstijgen worden direct besteed aan diaconaal werk.

collectezak

Giften

Naast de projecten van Kerk in Aktie steunen wij als Protestantse Gemeente Odijk de volgende organisaties en projecten met een gift. Als er voor een doel (ook) in de dienst gecollecteerd wordt, is dit aangegeven met een (c)

Plaatselijk
De Voedselbank Kromme Rijn (c) / Amnesty International Bunnik (c) / De Schans, Odijk © / Vluchtelingenwerk Bunnik (c) / Fonds Noodhulp Bunnik / Bloemendienst / Eigen jeugdwerk (c) / Humanitas

Regionaal
Stg. Voorkom, Houten (c) / Stg. Timon, Zeist (c) / Stg. Dagopvang Utrecht (c) / Stg. Exodus, Utrecht (c) / Hospice Kromme Rijnstreek, Houten (c) / Sensoor (c) / Werkartaal, Zeist (c) / Stg. Bartimeus Sonneheerdt / Hospices Mirtehof en Heuvelrug, Zeist  (c)

Landelijk
PIT KMB Pro Rege (c) / Youth for Christ / De Hezenberg (c) / De Regenboog (c) / Jeugddorp De Glind Rodolphstg. (c) / Steunfonds DISK Amsterdam / Stg. EBC Evangelisch Begeleid. Centr. / Dovenpastoraat (c) / Nederlands Bijbelgenootschap (c)

Wereldwijd
Stg.  Mercy Ships / Stg. Come (c) / Stg. Nes Ammin (c) / Vervolgde Christenen (c) / Kinderen in de Knel (c) / Stg. Jemima (c) / Solidaridad (c) / Pokrov Stg. Bulgarije / 2% Ontwikkelingssamenwerking


Naar de bovenkant van de pagina
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring