Protestantse Gemeente Odijk


Vorming & Toerusting 2019 - 2020

Bent u op zoek naar verdieping van uw geloof? Zou u graag meer willen weten over een bepaald onderwerp? Of wilt u graag meer gemeenteleden beter leren kennen? Neem dan deel aan een van de gespreksgroepen die binnen de PG Odijk georganiseerd worden.

In het seizoen 2019-2020 zijn de volgende kringen actief:

    Gesprekskring over ‘Raak de wonden aan’ van Tomás Halík
    Geloof & Wetenschap (1)
    Geloof & Wetenschap (2)
    Jonge gezinnen
    Geloof en opvoeding
    Jeugdkring
    ‘Vol van verlangen op weg…’
    Stiltewandelingen het jaar door
    Leerhuis
    Kinderleerhuis
    Oecumenische Kring 25+
    Kinderclub

Hieronder worden deze kringen kort toegelicht. Wilt u aanvullende informatie over een bepaalde kring ontvangen stuur dan een mail naar

Zou u graag eens met een aantal gemeenteleden nadenken over een bepaald onderwerp? Het opstarten van nieuwe gespreksgroepen wordt gestimuleerd!


Gesprekskring over ‘Raak de wonden aan’ van Tomás Halík

Tomás Halík, priester(RK), hoogleraar filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag, schreef in 2008 een boek waarvan vorig jaar een Nederlandse vertaling verscheen. Titel: ‘Raak de wonden aan’. Ondertitel: Over niet zien en toch geloven (Thomas). Inmiddels ligt de 4e druk in de Nederlandse boekhandels. Dat geeft aan hoezeer Tomás Halik ook in Nederland een uitgebreide lezerskring heeft gevonden. Een recensent schreef in Trouw: ‘Dit is zo’n boek waarvan ik zeg: als ik geen christen was, zou ik het nu erg graag worden.’

Het is een boek dat het evangelie van Jezus Christus wil vertolken voor mensen die worden aangevochten en uitgedaagd door traditionalisme, secularisme en atheïsme. Het ontroert, prikkelt, troost en confronteert. M.i. een waardevolle handreiking bij onze zoektocht naar vorm en inhoud geven aan ‘geloven nu’. Vandaar het aanbod van een gesprekskring, waarin enkele thema’s uit dit boek aan de orde komen. Om aan te geven waar de gesprekken over zouden kunnen gaan, geef ik hieronder een voorlopige opzet voor vier avonden:

1. De deur van de gewonden (Johannes 20:24 -29) Over het geloof van de ‘ongelovige’ Thomas’ (Hoofdstuk 1 en 2)
2. Het Voorhangsel scheurt (Matt.27:51, Hebr.10:19 en 20). Over het kruis van Jezus, ‘de dood van God’ en het geheimenis van de opstanding (Hoofdstuk 3, 4 en 5)
3. Aanbidding van het Lam, stigmata en vergeving. (Marcus 12:1-9, Efeze 2 : 13-17) Over het kruis en de macht(en), zwijgen en bidden, de verandering van het hart. (Hoofdstuk 6, 7 en 8)
4. Weinig plaats voor de waarheid, het gezicht van Christus en veranderde wonden. (Johannes 14 vers 1-6, Joh.20 vers 11-18, 2 Korinthe 3 vers 15-18) Over de waarheid (niet) in pacht hebben, de sluier die wordt weggenomen, kostbare wonden. (Hoofdstuk 11, 12 en 13)

Zelf het boek aanschaffen (€ 19,99, E-Boek € 12,99) en lezen doet natuurlijk het meest recht aan de auteur, maar vergt wel het nodige van de lezer. Op de avonden is er een beknopte inleiding op de genoemde hoofdstukken. Mede aan de hand van fragmenten uit het boek en inbreng van de deelnemers gaan we in gesprek met elkaar.

Tijd: in principe van 20.00 – 21.30 uur (om 19.45 uur is er koffie/thee) Data: dinsdag 8 okt., 29 okt., 19 nov. en 10 dec.. Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

Opgave via Piet Pannekoek,


Geloof & Wetenschap (1)

In het nieuwe seizoen zal de gespreks- en bezinningsgroep GELOOF EN WETENSCHAP weer 4 tot 6 maal bij elkaar komen, voornamelijk op de woensdagmiddag. De definitieve themakeuze vindt nog plaats, waarbij samenlevingsvragen in verband met geloof en wetenschap besproken zullen worden. De deelnemers bereiden zich voor d.m.v. leeshuiswerk.

De kring staat open voor nieuwe deelnemers! Informatie en opgave via


Geloof & Wetenschap (2)

We komen eenmaal per maand bij elkaar bij Mieke van de Leun. De onderwerpen die we kiezen liggen meestal op het grensvlak van geloof en wetenschap op voorstel van de groepsleden. Vaak worden ter voorbereiding teksten gebruikt uit de Bijbel en uit andere bronnen. Soms maken we ook onze eigen teksten. We zoeken in die teksten bewust naar de persoonlijke betekenis: wat heeft die tekst ons te zeggen?

In het afgelopen jaar hebben de volgende onderwerpen behandeld: Een interview met Beatrijs de Graaf, een bekende wetenschapper over de corrigerende functie van geloof in haar leven. Geïnspireerd door haar verhaal heeft een ieder zijn of haar persoonlijke Bergrede geschreven en die hebben we besproken. Uit het boek Waar of niet? Onder redactie van Andreas Kinneging en Rob Wiche hebben we twee hoofdstukken gelezen en besproken. Van Andreas Kinneging “Of beminnen de goden iets omdat het rechtvaardig is?” Over de verhouding tussen waarheid en recht en de vraag of er objectief recht bestaat en waarop we ons oordeel over recht en rechtvaardigheid baseren. De groep staat open voor nieuwe deelnemers/sters.

Informatie en opgave via


Kring voor Jonge Gezinnen

De kring voor jonge gezinnen over (geloofs)opvoeding. Meer informatie via .


Geloof en Opvoeding

De focus van deze kring is in de loop van de jaren breder geworden dan de naam aangeeft. Behalve geloof en opvoeding komen ook maatschappelijke, actuele onderwerpen aan bod, evenals persoonlijke groei. We laten ons een spiegel voorhouden door wat we lezen en van elkaar horen.

De kring wordt voorbereid met gebruikmaking van kranten- en tijdschriftartikelen, boeken, bijbel, tv-interviews en spellen voor gespreksgroepen. Iedereen is betrokken door het aandragen en/of voorbereiden van onderwerpen.

De deelnemers hebben een protestantse, katholieke of evangelische achtergrond. De ontwikkeling van de kinderen varieert van nog niet naar de basisschool tot studerend en/of uitwonend. De kring komt eenmaal per maand een avond bij elkaar.

Informatie en opgave via .


Jeugdkring

Kring voor jongeren tussen de 16-20 jaar. Met behulp van korte interactieve video’s worden diverse onderwerpen en vragen besproken die jongeren herkennen uit hun eigen leven en geloofszoektocht. Naast de geloofszoektocht is er voldoende tijd voor ontmoeting en ontspanning. In het nieuwe seizoen, dat in september van start gaat, staat o.a. het materiaal van Denkstof (EO) centraal.

Interesse? Stuur een mailtje naar. .


‘Vol van verlangen op weg…’

Ben je weleens in een klooster of op retraite geweest? Of heb je weleens een pelgrimstocht gemaakt? Of ben je hier nieuwsgierig naar? We organiseren deze avond op woensdag 13 november om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s als aandacht, eenvoud, stil worden, verlangen, God ontmoeten, gemeenschap en verbondenheid. Ervaringsverhalen zijn niet nodig, belangstelling is genoeg.

Voor meer informatie en opgave .


Stiltewandelingen het jaar door

Ga je mee om… je hoofd leeg te maken? Ruimte geven aan je gevoel? Stilte te ervaren? God alle ruimte geven? De schepping ervaren? Van harte welkom! We maken een wandeling op de volgende data in 2020: Zondag 22 maart (na de dienst) Zondag 21 juni (voor de dienst) Maandag 21 september (avond) Maandag 21 december (middag) Meer informatie volgt, onder andere via Kerknieuws. U kunt ook een email sturen aan .


Leerhuis

In het voorjaar van 2020 wordt, net als in voorgaande jaren, vanuit Bunnik en Odijk een gezamenlijk leerhuis georganiseerd. In het leerhuis proberen we op joodse manier de Bijbel te lezen, door vragen te stellen aan de tekst. Daardoor gaan we ook met andere ogen lezen en komen accenten anders te liggen.

Voor het leerhuis 2020 is het thema: “De oproep van Amos”. We zullen gedeelten uit het Bijbelboek Amos lezen en mogelijk ook teksten uit de andere profeten.

We zijn blij dat mevrouw Tirtzah Middleton opnieuw bereid is het leerhuis te leiden. Zij is actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht en ervaren leerhuisdocent. Gegevens van het leerhuis:

Data: de maandagen 17 februari, 2, 16 en 30 maart 2019; alle avonden van 19.45– 21.45 uur. Plaats: de Meenthoek, Witte Kerkje, Zeisterweg 34, Odijk Prijs: € 25,00 per persoon, losse avonden € 8,00.

Inlichtingen en aanmelding via .


Kinderleerhuis

In het Kinderleerhuis voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs wordt de methode Basics gebruikt, materiaal van de Jeugdorganisatie van de PKN. Het worden bijeenkomsten over God, Jezus, bijbel, kerk, doop en avondmaal. Het kinderleerhuis wordt gehouden op dinsdagmiddag van 15.30 -16.30 uur in de Meenthoek. Het eerste blok van zes catechisaties begint op dinsdagmiddag 25 oktober. Daarna: 1, 8, 15, 22 en 29 november.Kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging.


Oecumenische Kring 25+

Mensen tussen de 25-35 jaar uit beide kerken (RK en PKN) zijn welkom op de bijbel- en geloofskring onder leiding van ds. Kees Visser en Laura Geerlings.

De eerste avond is op woensdag, 26 september in de RK-Nicolaaskerk, St. Nicolaaslaan 1, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot 21.45 uur. Op deze avond wordt een spel gespeeld: Kaarten op Tafel.

Opgave via .


Kinderclub

Voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool (groep 5 t/m 8) wordt er tussen de herfstvakantie en Pasen om de week kinderclub georganiseerd. Deze club vindt plaats op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Club richt zich op ontmoeting en gezellige activiteiten. Van spelletjes tot knutselen en van Sinterklaas tot verstoppertje in de kerk, er komt van alles voorbij!

Deze activiteit draagt sterk bij aan het open karakter van onze gemeente; alle kinderen uit het dorp zijn van harte welkom. Posters met data hangen binnenkort in het Witte Kerkje!

Informatie: .
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring