Protestantse Gemeente Odijk


Vorming & Toerusting 2016 - 2017

Bent u op zoek naar verdieping van uw geloof? Zou u graag meer willen weten over een bepaald onderwerp? Of wilt u graag meer gemeenteleden beter leren kennen? Neem dan deel aan een van de gespreksgroepen die binnen de PG Odijk georganiseerd worden.

In het seizoen 2016-2017 zijn de volgende kringen actief:

    Leven tussen goed en kwaad
    Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen
    Zeg ‘Ja’ tegen het christelijk geloof - Belijdenisgesprekskring
    Geloof en wetenschap 1
    Geloof en wetenschap 2 - ‘Geloven tegen beter weten in’
    Jonge gezinnen
    Vrouw en geloof
    Geloof en opvoeding
    Jeugdkring
    Joods Leerhuis
    Kinderleerhuis
    Kindercatechese
    Oecumenische Jongvolwassenenkring 25-35 jr

Hieronder worden deze kringen kort toegelicht. Wilt u aanvullende informatie over een bepaalde kring ontvangen stuur dan een mail naar

Zou u graag eens met een aantal gemeenteleden nadenken over een bepaald onderwerp? Het opstarten van nieuwe gespreksgroepen wordt gestimuleerd!


Vier gespreksbijeenkomsten rond ‘Leven tussen goed en kwaad’

(auteur Simon Dingemanse, Boekencentrum 2015)

De oud-predikant van Odijk schreef ‘een klein handvat bij het nadenken over vragen rond God, lijden en het goede leven’ (blz. 9). Het is de neerslag van jarenlang pastoraat, bezinning en studie. De vragen komen helder en indringend aan de orde. Antwoorden die gegeven werden en worden passeren de revue en daar worden de nodige kanttekeningen bij gemaakt. Er klinken eigen keuzes door, nooit als laatste, definitieve waarheid, maar als handreiking op de weg van geloven, c.q. leven tussen goed en kwaad. Vooral ook wordt er een weg gezocht naar het omgaan met vragen die (nog) niet beantwoord (kunnen) worden.

Vanuit de gemeente kwam het verzoek aan dit boek aandacht te besteden. In overleg met onze wijkpredikant is besloten dat ondergetekende met dit boek aan de slag gaat. We lezen het boek en buigen ons over de gespreksvragen die de schrijver aanreikt en die bij ons naar boven komen.

U/jij bent hartelijk uitgenodigd voor een gesprekskring rond het bovengenoemde thema.

We komen om te beginnen 4 keer bij elkaar op dinsdagmorgen 4 okt., 18 okt., 1 nov., 15 nov. van 9.45 – 11.30 uur in de Meenthoek. Voor wie graag mee zou willen doen, maar op dinsdagmorgen niet kan, zal er bij voldoende belangstelling (ook) een kring gehouden worden op maandagavond 3/10, 17/10, 31/10 en 14/11 van 19.45 – 21.30 uur in de Meenthoek. Opgave van deelname bij Piet Pannekoek,


Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen

In de bijbel komen teksten voor, die wij bizar en vreemd kunnen vinden, teksten die schuren. In deze gesprekskring willen we vijf van dergelijke teksten nader bekijken. Inspiratiebron voor deze kring is een recent verschenen boek van emerituspredikant ds. Piet Schelling, Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen, Zoetermeer 2015, 2de druk en het boek van ds. Kees Burger, Ten dele, Mijdrecht 2015.

De (voorlopige) selectie van teksten:

  1. Rare rijmpjes van schuld en straf; over de achttien slachtoffers van het instorten van de toren van Siloam, Lucas 13: 1-9.
  2. De vrouw van Lot veranderde in een zuil van zout, Genesis 19.
  3. Deo Volente en de mussen; over het misverstand rond de wil van God, Jakobus 4: 15 en Matteüs 10: 29
  4. Een afschuwelijke oorlogstactiek, hoe kinderen sterven op de rotsen, Psalm 137.
  5. Wie niet horen wil, moet voelen; aansporingen tot lichamelijke straf bij de opvoeding, Spreuken 13: 24 en andere bijbelteksten.

De avonden worden gehouden op dinsdagavonden: 14, 21 en 28 februari, 7 en 14 maart 2017 en staan onder leiding van ds. Kees Visser. Opgave van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail:


Zeg ‘Ja’ tegen het christelijk geloof - Belijdenisgesprekskring

Misschien zeg je in je hart ‘Ja’ tegen God. Je wilt geloven in God, Vader, Zoon en heilige Geest en daar met anderen over praten. Dan zou je er ook over kunnen nadenken of je dit ‘Jawoord’ hardop in de kerkelijke gemeenschap wilt uitspreken. Dan doe je belijdenis van je geloof. In een gesprekskring van maart tot aan Pinksteren kun je je hierop voorbereiden. Ook als je nog niet weet of je wel belijdenis wilt doen.

Op woensdagavonden vanaf 20.00 uur in de Meenthoek op: 8 en 22 maart; 5 en 19 april; 3, 17 en 31 mei.
Pinksteren: belijdenis 4 juni.
De Belijdenisgesprekskring staat onder leiding van ds. Kees Visser.

Opgave van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail:


Geloof en wetenschap 1

Ook het komende seizoen zal de gespreks- en bezinningsgroep 'Geloof en wetenschap' weer 4 tot 6 maal bij elkaar komen. Tot op heden was dat voornamelijk op de woensdagmiddag.

De definitieve themakeuze vindt nog plaats, waarbij samenlevingsvragen in verband met geloof en wetenschap besproken zullen worden. De deelnemers bereiden zich voor d.m.v. leeshuiswerk. Informatie bij Kris Mensink,


Geloof en wetenschap 2

Aan het einde van het vorige seizoen nam Anne Marie Laseur afscheid van de kring en daarmee vertrok de coördinator. Met 7 deelnemers ging de kring het nieuwe seizoen in. Piet Pannekoek nam de taak van Anne Marie over. Maandelijks kwam de kring bijeen rond het boek God, religie en ons brein, de neerslag van gesprekken die Tjerk de Reus voerde met de psychiater Herman M. van Praag. Een scala aan thema’s passeerde de revue, waarbij nogal eens meer vragen werden opgeroepen dan beantwoord. De diversiteit van de deelnemers en de openheid naar elkaar, maakte het delen van ervaringen en inzichten tot een verrijkend gebeuren.

De laatste twee bijeenkomsten werd een begin gemaakt met een ander boek, n.l. ‘Geloven tegen beter weten in’ van Wil van den Bercken, een even persoonlijke als doordachte verantwoording van de keuze om te geloven. Kritische kanttekeningen bij de steeds verder om zich heen grijpende, vaak nauwelijks bewuste overtuiging, dat ‘wie z’n verstand (goed) gebruikt, eigenlijk niet gelovig kan zijn ‘. Voorlopig goede stof tot nadenken en gesprek. Wie mee wil doen, melde zich bij Piet Pannekoek,


Kring voor Jonge Gezinnen

De kring voor jonge gezinnen over geloofsopvoeding, staat onder leiding van Jerfaas de Jong en Amanda Maseland, .


Vrouw en geloof

De kring Vrouw & Geloof staat onder leiding van Marijke Rensink, .


Geloof en Opvoeding

In deze kring worden onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en/of opvoeding. Voorbeelden van onderwerpen die in het afgelopen seizoen aan bod gekomen zijn: Kinderen en het nieuws, Boosheid, De vrouwen uit de bijbelboeken Ruth en Esther.

De deelnemers hebben een protestantse, katholieke of evangelische achtergrond. De leeftijd van de kinderen varieert van 1 tot 18 jaar. De kring komt eenmaal per maand een avond bij elkaar. Spreekt deze kring je aan, neem dan even contact op voor meer informatie. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Harriët Schneider en Tineke Reincke, .


Jeugdkring

De kring voor jongeren tussen de 16-20 jaar staat onder leiding van René en Amanda Maseland en wordt bij hen thuis gehouden. Met behulp van korte interactieve video’s worden diverse onderwerpen en vragen besproken die jongeren herkennen uit hun eigen leven en geloofszoektocht. Naast de geloofszoektocht is er voldoende tijd voor ontmoeting en ontspanning. In het nieuwe seizoen, dat in september van start gaat, staat o.a. het materiaal van Denkstof (EO) centraal.

René Maseland, .


Joods Leerhuis

Het Joods Leerhuis wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke PKN kerken en RK parochies van Bunnik en Odijk. Het thema luidt: "Heiliging, een manier van leven". De spreker is mevrouw Tirtzah Middleton. Ze zal ingaan op de vraag hoe christenen kunnen omgaan met de heiligingswetten van Leviticus 19.

In de kerkbladen zal t.z.t. uitgebreidere informatie over de inhoud van de bijeenkomsten te lezen zijn.
Data: 13/2 , 27/2 13/3, 10/4 op maandagavonden.
Tijd: 20.00-22.00 uur. Locatie: de Meenthoek.
Inlichtingen en opgave: Hanneke Lafeber, .


Kinderleerhuis

In het Kinderleerhuis voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs wordt de methode Basics gebruikt, materiaal van de Jeugdorganisatie van de PKN. Het worden bijeenkomsten over God, Jezus, bijbel, kerk, doop en avondmaal. Het kinderleerhuis wordt gehouden op dinsdagmiddag van 15.30 -16.30 uur in de Meenthoek. Het eerste blok van zes catechisaties begint op dinsdagmiddag 25 oktober. Daarna: 1, 8, 15, 22 en 29 november.Kinderen krijgen een persoonlijke uitnodiging. Leiding ds. Kees Visser, met mogelijk de predikant-in-opleiding mevr. Barbara Lamain.


Kindercatechese

Voor de kinderen van de groep 3, 4 en 5 gaan Jaap van der Plas en Gerda van Rijn en ds. Kees Visser een bijeenkomst van de Kindercatechese opzetten. Dit jaar zal het gaan over het Avondmaal, zodat de kinderen weten wat, waarom en hoe wij de Maaltijd van onze Heer vieren in de kerk. De datum is nog niet bekend, maar het zal ergens in het najaar zijn. Alle kinderen krijgen persoonlijk bericht.


Oecumenische Jongvolwassenen kring 25-35 jr

Jongvolwassen gemeenteleden, ruim gezegd mensen tussen de 25-35 jaar, zijn welkom op de bijbel- en geloofskring onder leiding van ds. Kees Visser. Opgave van deelname bij ds. Visser, Zeisterweg 32, tel. 030-8780698 of per e-mail: . De eerste avond is op woensdagavond 12 oktober in de RK Nicolaaskerk, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. De avond duurt tot 21.30 uur. Thema: De jeugd van tegenwoordig.

Overige data:
woensdag, 16 november
woensdag, 14 december
woensdag, 18 januari 2017
woensdag, 15 februari
woensdag, 15 maart
woensdag, 17 mei
Gezellige afsluiting: na Pinksteren, vrijdag 9 juni.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring