Protestantse Gemeente Odijk


Als Protestantse Gemeente Odijk zijn wij op zoek naar een


          Predikant (M/V) (0,8 fte)

die met ons vorm wil geven aan een gastvrije gemeente.


Onze missie en visie

Onze gemeente wil een brede open kerkelijke gemeenschap zijn, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken. Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel. Wij voelen ons geïnspireerd door het evangelie waarin het leven van Jezus gestalte kreeg en Hij als mens Gods bedoelingen voor ons heeft onthuld.

Onze kerk zien wij als een herberg die - gastvrij en uitnodigend - mededorpsgenoten en passanten van al het nodige voorziet. Deze kerk zoekt een predikant die de gemeenteleden inspireert en ondersteunt om gemeenteleden onderling, mededorpsgenoten en passanten de kans te geven op verhaal te komen, hun verhaal te vertellen en naar dat van anderen te luisteren.

Uw belangrijkste taken:

Wij zoeken een gemeentepredikant die niet alles alleen hoeft te doen, maar samen met de groep vrijwilligers de grote lijn bewaakt en uitvoert. Dat betekent dat u voluit gemeente-predikant bent, terwijl het werkterrein het gehele dorp kan omvatten.

Eredienst
Wij vinden een zondagse eredienst belangrijk als een plaats en moment voor ontmoeting en bemoediging voor jong en oud. Vanuit het verhaal van God maakt u voor verschillende kerkbezoekers verbinding met de vragen waar wij vandaag voor staan. Daarnaast maakt u plaats voor variatie in de liederen en de muziek en stimuleert u dat gemeenteleden een bijdrage kunnen leveren aan de eredienst.

Kerk voor ons dorp Odijk
Wij vinden het vanuit onze inclusieve geloofsbeleving belangrijk dat u ook zichtbaar en laagdrempelig aanwezig bent in het dorp. Wij verwachten dat u (soms met de RK-parochie) met ons meedenkt hoe wij als PG Odijk betekenisvoller in het dorp kunnen zijn. Een deel van uw taak is om samen met bestaande groepen (zoals Diaconaat) methodisch vorm te geven aan het present willen zijn in het dorp, met name voor hen die steun nodig hebben. Zo willen wij een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.

Jeugd, jongeren en jonge gezinnen
De leeftijdsgroepen tot 18 jaar, hebben ieder naar eigenheid en behoefte uw intensieve belangstelling door uw actieve inzet bij diverse vormen van catechese en jeugdwerk. U begeleidt en stemt af met de leiding van de kindernevendienst en de jeugdkerk. U helpt mee de aandacht voor jonge gezinnen op een voor hen passende vorm, gestalte te geven.

Pastoraat
De ingezette veranderingen in de organisatie van het pastoraat ondersteunt u om te komen tot een gemeente waarin wij omzien naar elkaar. U bent zelf ook actief in het (crisis)pastoraat en ondersteunt inhoudelijk pastorale medewerkers.

Overige taken

- Actieve bijdrage in de vorming en toerusting en uitbreiding van het groepswerk. - Contacten met diverse overlegvormen binnen de kerk en in de Odijkse samenleving.

Kernkwaliteiten en competenties

Onze predikant hoeft niet alles te kunnen. Wij vinden de volgende kernkwaliteiten en competenties erg belangrijk.

- Een gelovig en bewogen christen en theoloog geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. De bedoeling van God zoekt in de Bijbel en dit gebruikt als leidraad voor het leven.
- Empathisch en communicatief sterk, dat wil zeggen als mensen-mens in staat om met alle niveaus in de gemeente en divers gedrag van mensen om te kunnen gaan. Actief Luisteren en tactvol.
- Samenwerken met het bestuur en vrijwilligers binnen de kerk en daarbij tonen van organisatiesensitiviteit. Voorts is het bevorderen van samenwerking met mensen en organisaties buiten de kerk van belang.
- Ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen. Daadkrachtig in een teamcultuur.
- Met humor en doorzettingsvermogen omgaan met de grote diversiteit die zich in onze pluriforme gemeenschap kan voordoen.

Wat wij bieden:

- Een warme, open en diverse gemeente met een groot enthousiast, actief en betrokken team van bestuurders en vrijwilligers. Onze gemeente is levendig en bloeit volop: een grote groep kinderen neemt wekelijks deel aan kindernevendiensten.
- Een ruime pastorie in een aantrekkelijke woonomgeving in het midden van het land waarbij de rust van een dorp gecombineerd wordt met de voorzieningen van een grote stad om de hoek. Goed openbaar vervoer is aanwezig.
- Op onze website www.pknodijk.nl vindt u meer informatie over onze gemeente.

Interesse?

Wij hopen dat u door dit profiel geïnteresseerd bent geraakt in onze gemeente en dat het vragen oproept. Van harte nodigen wij u uit met ons contact op te nemen, telefonisch of per mail. Wij vragen u in de sollicitatiebrief uw motivatie voor onze gemeente aan te geven en te beschrijven op welke wijze u ervaring heeft opgedaan met de door ons aangegeven prioriteiten. Uw brief zal met interesse en zorgvuldigheid gelezen worden.


De volgende personen zijn voor nadere informatie bereikbaar:

- Over het beroepingswerk, zijnde het proces en het profiel van de te beroepen predikant: Maarten Kool, voorzitter beroepingscommissie, M: 06-38825344, E: .
- Over de gang van zaken in de kerkenraad: Annemieke Brouwer, voorzitter kerkenraad, M: 06-20844681.

Wij verwachten uw sollicitatie voor 15 januari 2020 per mail te ontvangen op het mailadres .


Bovenstaande vacaturetekst is ook als pdf beschikbaar


Aanvullende informatie

Profiel Prot. Gem. Odijk (pdf)

Beleidsplan 2018-2022 (pdf)
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring