Protestantse Gemeente Odijk


Vragen om de goede Geest

Ds. K.F. Visser
09-06-2019 | Pinksteren

Lezing(en): Psalm 51: 1-6, 12-14, Hand. 2: 1-13 en Rom. 8: 14-16, 26-28


Gemeente van Christus,

Vragen om de goede Geest, heb ik boven mijn pinksterpreek geschreven, omdat ik geloof dat het van wezenlijk belang is steeds op zoek te zijn naar de goede Geest.
Die Geest kan over ons komen, zoals toen in Handelingen 2, maar je kunt er ook naar op zoek gaan, ernaar verlangen, erna vragen,

In Handelingen 2 komt de Geest over de leerlingen van Jezus daar in Jeruzalem. De groep is weer op volle sterkte. Judas is vervangen. En ze zijn bij elkaar. Hoe zal het gaan? Geen mens die het weet op dat moment. En dan wordt de Geest uitgestort op iedereen die daar die bij elkaar is. Er waait ineens een heel nieuwe wind, die de boel opfrist; er gaat een vuur branden in het hart van mensen, die tot dan toe niet goed wisten hoe ze verder moesten met hun leven, met hun groep. Een nieuw elan komt over de mensen.

Handelingen 2 vertelt hoe die leerlingen dan boven zichzelf uitstijgen, het werkt aanstekelijk. Heel veel gasten, mensen van buitenaf waren naar Jeruzalem gekomen voor het oogstfeest. En al die uiteenlopende mensen gaan elkaar verstaan als een wonder van wederzijds begrip. Hoogst verbaasd is iedereen. Nou ja, ook weer niet iedereen, er zijn ook zuurpruimen, die denken dat het dronkenschap is.

Maar overwegend is het beeld dat mensen elkaar gaan verstaan en dat het mensen goed doet en het onderling vertrouwen versterkt.
Handelingen 2 beschrijft het als een talenwonder. Juist al die verschillende mensen uit al die diverse landen, gaan elkaar verstaan in ieders eigen taal.
Dat is nog eens wat anders dan tegenwoordig. Het lijkt bij ons in Europa wel alsof iedereen Engels moet leren om elkaar te verstaan. Internationalisering heet het.
Zo is het al een hele poos dat er steeds meer Engels doordringt in ons gewone dagelijkse spraakgebruik. Engels als die toekomstige eenheidstaal. Maar in Handelingen 2 verstaat ieder elkaar in de eigen taal. Het zou een pleidooi zijn om alle accent te leggen op ieders eigen moerstaal, omdat iedereen zich het meest emotioneel kan uiten in de moedertaal.

Maar goed, het gaat om de goede geest, die daar in de mensenharten neerstrijkt,
een geest die maakt dat mensen elkaar gaan verstaan.
Gemeente, Pinksteren is daarmee het meest directe christelijke feest, dat we kunnen vieren, al wordt daar ook anders over gedacht. Pinksteren meer als een geheimzinnig, vaag, zweverig iets, een geestverschijning. Maar Pinksteren is juist iets van heel dichtbij, van mensen onderling, van wederzijds begrip.

Leven in een goede geest, daar gaat het over. Maar hoe doe je dat, als dat niet zo spontaan over je komt als toen en daar in Handelingen 2? Hoe kunnen we als het ware deel krijgen aan die goede geest, zodat die geest ook iets goeds met ons doet?

In Handelingen 2 ontvangen mensen de Geest. Maar David vraagt erom in Psalm 51
en Paulus geeft aan dat de Geest ons juist helpt als we ons zwak voelen.

Eerst David. Hij had overspel gepleegd en dacht er nog mee weg te komen. Hij had het zo georganiseerd dat de man van Batseba op wie hij een oogje had, zou sneuvelen in de frontlinie en dat gebeurde ook. En vervolgens was eruit de onenightstand - om het in modern Nederlands te zeggen - een kindje geboren, dat kort daarna stierf en David kon het niet anders zien dan als straf. Hij werd ontmaskerd door Nathan de profeet. En David voelt dat hij dit niet langer vóór zich kan houden, de schuld drukt te zwaar op hem. Hij loopt er mee rond, diep van binnen
en het moet eruit. En zijn manier is om er als een singer-songwriter uit het jaar 1000 voor Christus een lied over te maken. Psalm 51 wordt het.
‘Wees mij genadig, God’. Hij biecht het op. En het lucht hem op. Hij wil weer normaal kunnen functioneren; niet vergeten, wel vergeven als het kan.
David voelt zich vuil, zijn lichaam is vuil, zegt hij. Hij vraagt: ‘God, was mij weer schoon’. Hij wil niks meer voor zichzelf geheim houden. Hij stort zijn hart uit.
En hij vraagt om een nieuwe geest: ‘Zuiver mijn hart, vernieuw mijn geest. Doe mij niet weg van voor uw aangezicht, maar maak dat ik hier sterker uitkom’.
Dat is de manier van David. Hij worstelt met zijn grote schuld, hij wil schoon schip maken, een nieuw begin. De oude bedorven geest, daar kan hij niet langer mee blijven rondlopen. Het kan alleen met een nieuwe geest, een opgeruimde geest.
Indrukwekkend, dat iemand zijn schuld zo onder woorden brengt in een lied.
David zoekt naar een opening in het donker. Hij vraagt om een nieuwe kans. Hij bidt dat de heilige geest hem niet verlaten zal. Zo doet David het.

Paulus voegt er het zijne aan toe. Voor de apostel Paulus is de Geest een kracht die helpt, een kracht die helpt juist als we ons zwak voelen. Dus als het niet gaat,
dan kun je die kracht inroepen, te hulp roepen. Want je weet, die Geest staat voor oprechtheid, eerlijkheid, je spreekt je in alle kwetsbaarheid uit voor God of voor een mens. Die Geest helpt je om te zeggen wat anders diep verborgen zou blijven en waar je last van zou houden. Het moet eruit. Je moet een keer je zwakke kant durven tonen, daar wordt je een nieuw mens van. En de Geest helpt jou daarbij, geeft het je in, spoort je ertoe aan. Het is alsof iemand door je heenkijkt, en weet hoe je eraan toe bent, je getob ziet, je gestuntel, frustratie en boosheid, en hoe anderen daar de dupe van kunnen worden.
Kortom, we hebben zo onze zwakheden. En het is maar goed dat we beseffen
dat we het daar niet bij hoeven laten. Wil het beter gaan met onszelf, met de ander, met de wereld, dan is het van wezenlijk belang dat we proberen te leven in de goede Geest, zelf en in contact met anderen en ook in onze huidige geschiedenis.

Als we, zoals deze afgelopen week, 75 jaar D-day gedenken, worden we ons eens te meer bewust van de noodzaak van wederzijds begrip. Dat wij elkaar zullen verstaan,
juist omdat de vrijheid kostbaar is gebleken. Hoe belangrijk het is als volkeren, overheden, mensen, elk met hun eigen taal en gewoontes elkaar leren verstaan en proberen samen te leven in een goede geest!

Paulus voegt er nog wel wat aan toe. Die Geest, zegt Paulus, maakt dat wij ons afhankelijk gaan voelen van God, onze Vader. Maakt dus dat we ons weer kind kunnen voelen. Hij wil dat wij eerlijke mensen worden, die niet weglopen voor hun tekorten, hun zwakheden. Die Geest helpt ons om God te leren zien, niet als een godheid hoog verheven en afstandelijk, maar als een echte Vader, een papa, Abba Vader. We mogen ons weer kind voelen bij die Vader, kind zonder geheimen, zonder stiekem gedrag,een open, eerlijk kind, dat zwak kan zijn en toch het goede wil.

Ik weet wel dat het ons niet altijd zo ligt, afhankelijk zijn, je afhankelijk weten. Dat klinkt algauw als: de regie over je leven uit handen geven. Maar hier gaat het om een gevoel van geborgenheid, veiligheid en beseffen dat er over jou wordt gewaakt en dat het je aanspoort om het goede te willen en te zoeken.

Om die Geest kun je vragen. Daar kun je naar op zoek gaan. Om die Geest kun je bidden. Open staan voor die Geest. De Geest, die ons met Pinksteren geschonken wordt en die onze menselijke geest wil voeden. We kunnen er vandaag mee aan de slag. Want wat wil die Geest ons dan te binnen brengen? Dat wij kunnen geloven en hopen en liefhebben.

Geloven, want zonder vertrouwen gaat het niet. En hopen, dat diepe vermoeden
dat je ooit helemaal tot je recht komt en met jou de hele wereld. En liefhebben, dat is de grondhouding. Het besef dat je aangewezen bent op de ander, bewogen als het even kan, barmhartig, geduldig. Pinksteren is het feest van de Geest.

En in die goede geest laten deze ouders hun kindje dopen. Ze zeggen: wij hebben hem ontvangen in geloof als een teken van hoop, hij werd geboren uit liefde. Zo staan zij straks hier en wij vieren dat kwetsbare van de doop met hen mee.

Pinksteren is het feest van de Geest, de Geest, waar we voor open staan,
en waarom wij kunnen vragen en bidden, en die we bezingen:

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen en liefhebben
door uw kracht.

Amen.

Overzicht preken

13-10-2019
Na het kyrie ook het gloria

06-10-2019
Een kind in ons midden

15-09-2019
Een goed verhaal
(Startzondag)


25-08-2019
Aan tafel genodigd

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring