Protestantse Gemeente Odijk


Aan tafel genodigd

Ds. K.F. Visser
25-08-2019

Lezing(en): Lucas 13: 22-30


Gemeente van Christus,

Gaat dit nou over de hemel? Wie al of niet in de hemel komt, later? Als de vraag wordt gesteld: ‘Wie worden er gered’, gaat dat dan over het eeuwige behoud, zoals dat vroeger werd genoemd, of iemand voor eeuwig behouden wordt, in de hemel komt, bij God mag wonen, aangenomen wordt? En waar komt zo’n vraag dan vandaan? Waarom wil iemand dat weten?

In vroeger tijden werd -veel meer dan tegenwoordig- gekeken naar die bijzondere toekomst, de hemel
als eeuwige bewaarplaats voor wie in God geloven, voor wie Jezus volgden. In vroeger tijden werd dat sterker benadrukt dan tegenwoordig. Met name in de Middeleeuwen, de gedachte aan dat eeuwige leven in de hemel als laatste redding. Niet zo gek als we bedenken dat de gemiddelde leeftijd in die tijden de helft lager lag dan nu. De mensen werden niet oud. Kindersterfte was enorm, medische zorg was er niet zoals wij dat kennen; er was nauwelijks een levensverwachting.

Wat echt houvast bood, was de gedachte, de gelovige overtuiging dat alles na dit tranendal hier beter zou worden, tenminste als je je bekeerde tot God. Dan zat je goed. Dat kwam het goed.

In onze meer recente kerkgeschiedenis en in sommige kerkelijke kringen ging men zover dat het alleen gold voor mensen, die er ook een serieus verhaal bij hadden. Hoe ze tot bekering waren gekomen. Knielen op een bed violen, dat boek van Jan Siebelink, dat zo bekend is geworden, vertelt hierover. In piëtistische kringen gold dat heel sterk. Er zullen er maar heel weinig zijn, die er komen. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren.

Gelukkig is die benepen en benauwde theologie voorbij. Bangmakerij was het. Alsof het geloof alleen maar gaat om iemands persoonlijke zielenheil. Wat een egocentrisch gedoe! Alsof niet de hele wereld dringend behoefte heeft aan gerechtigheid en vrede, aan redding, een hemels bestaan voor elke sterveling op aarde.

Daarom is het nu juist zo bevrijdend om dit evangelie met onze ogen lezen, als mensen van nu. Wat kan de vragensteller toch bedoeld hebben als hij vraagt naar dat ‘gered worden’?

Uit het verband van de tekst valt op te maken dat het moet gaan om een veilige plaats. Om een veilige plaats ergens binnen. Wie binnen is, is veilig, die zit goed, die kan gerust zijn. Binnen… waar dan binnen? In het Koninkrijk van God. Is dat iets voor na dit leven, na onze dood? Daar zegt Jezus helemaal niks over. Koninkrijk van God, is wat Jezus heeft gepreekt. Het is nabij, had Jezus overal rondverteld. Dat Koninkrijk is onder de mensen verschenen, met Zijn verschijning. Jezus draagt dat als het ware in zich, met zich mee. Wie dus in Zijn invloedsfeer komt, onder Zijn hoede wil leven, die zit goed. Die ademt de sfeer van dat Koninkrijk van God, die leeft erin en ermee en eruit, die leeft ervan en ertoe. Wie gelooft in de vrede van God, in de liefde en de gerechtigheid, die beweegt zich in een geestelijke wereld, een levenssfeer die weldadig aandoet, die inspireert en die aanzet tot daden van liefde en gerechtigheid.

Wie leeft met God, wordt een ander mens, een mens met liefde, een mens die eerlijk wil handelen, die goed wil doen. Die volgt de wetten die heersen in dat Koninkrijk van God, anders dan de gewone koninkrijken van de wereld.

En dus gaat het erom dat mensen zich daarbij aansluiten. Dat is de voortdurende oproep van Jezus.
Sluit je aan. Kom er bij. Zorg dat je d’r bijkomt, bij dat Koninkrijk! Daar is het goed toeven,
voor jezelf en voor een ander, voor de samenleving als geheel, uiteindelijk voor de hele wereld.

Ergens zit die vragensteller in dit stukje evangelie vast aan een merkwaardig schema. Alsof het om aantallen gaat. Maar wie de vragensteller is en wat hij wil met zijn vraag, wordt niet vermeld. Wat geschreven staat is hoe Jezus reageert. Dat wil zeggen dat Jezus niet ingaat op de vraag als zodanig, maar een heel andere toon aanslaat. Hij zegt tegen hem: Voor jou is het niet belangrijk hoeveel of hoe weinig, maar of je er zelf bij hoort, of je zelf erbij bent.

Zo wordt die afstandelijke vraag door Jezus te niet gedaan, aan de kant geschoven en heel persoonlijk gemaakt. En waarom dan? Er is Jezus alles aan gelegen dat mensen zich bij de idealen van het Koninkrijk van Zijn hemelse Vader aansluiten. Dat je als het ware in dat huis wilt wonen, binnen wil komen, mee wil doen. En, zo voel je aan de reactie van Jezus, er is zelfs een zekere urgentie mee gemoeid. Wacht niet langer, sluit je aan, draal niet, talm niet, stel niet uit tot morgen wat gij heden kunt doen. Maak er werk van en wel nu. Omdat het de moeite waard is, omdat er dan een geweldige wereld voor je open gaat…

Met klem dringt Jezus erop aan. Vooral om die vragensteller te laten voelen, dat ‘ie niet zo afstandelijk moeten blijven, zich niet buiten schot moet houden. Laat je raken, laat je hart spreken. Wat wil je nou?

Wil je dat er gerechtigheid zal geschieden? Wil je dat er vrede komt, dan zul je er iets voor moeten doen. Dan moet je opstaan, in beweging komen, actief worden. Geloven is niet vrijblijvend. Niet iets wat altijd nog kan. Als je kiest voor dat leven in de invloedsfeer van Gods Koninkrijk, doe het dan vanaf nu!

Jezus gebruikt het beeld van een maaltijd, die binnenshuis genuttigd wordt. ‘Kom binnen’, luidt de oproep. Maar ben je er niet, dan blijft de deur dicht. Er zal gekozen moeten worden. Ben je bereid volgeling te worden, leerling van dat Koninkrijk van God, doe je mee, ga je mee of wordt je er niet warm of koud van en laat je het erbij zitten?

Als dan de echte laatkomers alsnog aankloppen, blijft de deur dicht. In wanhoop roepen die mensen nog uit: Ja, maar we hebben toch samen gegeten en gedronken. U hebt ons in het leerhuis onderwezen. We hebben avondmaal gevierd. Ja, zeker, maar dat was het dan ook! Ze hebben er niks mee gedaan. Het heeft hun leven niet veranderd. Ga maar weg, zegt Jezus, en geeft ze een harde,
maar kraakheldere typering mee: ‘rechtsverkrachters’.

Dat is het oordeel, maar is dat is tegelijk ook niet de maatstaf, het criterium? Heb je, wil je recht doen aan anderen of laat het je uiteindelijk koud? Daar zit de urgentie van Jezus, de radicaliteit in Zijn uitspraak….

niet dat Jezus star is… Hij weet ook wel dat er eersten en laatsten zullen zijn. Dat er mensen zijn die alle recht hebben om voorop te mogen lopen, want ze doen waarachtig veel goeds. Maar ook dat er mensen zijn die wel wilden, maar geen kans kregen, er niet toe in staat bleken, gedwarsboomd werden…. Je zult nog zien dat de eersten laatsten worden en laatsten eersten. Als maar duidelijk wordt of een mens geprobeerd heeft een ander mens recht te doen.

Gemeente, als wij zodadelijk de Maaltijd vieren, geven we gehoor aan die oproep van Jezus.
Laten we zien waar we willen staan, persoonlijk en als gemeente.

Wij staan voor gemeenschapszin, rechtvaardigheid, vrede, liefde, ook al lukt het lang niet altijd en allemaal. We laten zien waar we willen staan, waar we voor staan. En we kijken uit naar die schare die niemand kan tellen van mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat ieder zich thuis zal voelen in dat Koninkrijk van God. Nu al.

Amen.

Overzicht preken

01-12-2019
Aldoor was er het woord
(Afscheidsdienst)


24-11-2019
Eeuwigheidszondag

10-11-2019
Bidden
(Jongerendienst)


03-11-2019
Zacheüs, graaier wordt redder
(Dankdag)


13-10-2019
Na het kyrie ook het gloria

06-10-2019
Een kind in ons midden

15-09-2019
Een goed verhaal
(Startzondag)


25-08-2019
Aan tafel genodigd

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring