Protestantse Gemeente Odijk


Een goed verhaal

Ds. K.F. Visser
15-09-2019 | Startzondag

Lezing(en): Matteüs 13: 44


Gemeente van Christus,

Het begint bij de boer. De boer, die ’s morgens gewoon naar zijn land gaat. Met zijn schop over zijn schouder, stel ik me voor. Het gaat naar zijn land om zijn dagelijks brood te verdienen, een daglang spitten. Een mens doet zijn werk voor zijn dagelijks brood. Die boer is niet opgestaan met in zijn achterhoofd dat hij vandaag op zoek gaat naar een schat in zijn akker. Die boer is er niet op uit om vandaag de vondst van zijn leven te doen. Die boer zat helemaal niet op een schat te wachten. Hij hield er niet eens rekening mee. De boer is helemaal niet bezig met diepgravende dingen. Hij doet gewoon zijn werk. Je kunt zelfs zeggen, niet de boer vond de schat, maar de schat lag al die tijd te wachten tot de boer hem vond. Die schat vond die boer. Voordat ik de drie stappen nader verklaar, is dit het openingsbeeld en tegelijk een praktische uitnodiging: Doe nou maar gewoon je werk. Dat gezonde ritme van slapen en eten en werken, dat alleen al is heilzaam voor een mens. Verwacht niet meteen grootste dingen, voeg je in het eenvoudige. Doe nou maar gewoon je werk.

Dit is de opmaat. Iemand vindt een schat in zijn akker. En die vondst en wat dat op gang brengt, dat lijkt op het Koninkrijk van de hemel.

Wat is dat Koninkrijk van de hemel? Dat is de wereld van God. En Jezus heeft gezegd: Dat Koninkrijk is nabij. Dat Rijk waar het leven goed is, de verhoudingen rechtvaardig, geen honger en armoe, geen ziekte en dood, geen rouw. Met Mij, zegt Jezus, is dat Koninkrijk dichtbij gekomen. Hoe dichtbij? We zien er toch niks van?
We zien toch vaak vooral verdriet en noodlot, en uitbuiting en vreselijke drama’s. Mensen slachten elkaar als beesten af. Hoezo is dat Koninkrijk dichtbij gekomen dan? Daar zien we toch bitter weinig van.
Inderdaad! Daar zie je nauwelijks iets van. Dat is allemaal erg verborgen. Als een kostbare schat verstopt in de grond. Een schat in de akker. Vlakbij. Eén stap en je bent er, maar je ziet het niet. Verborgen!

Daarmee, gemeente, komen de drie stappen op gang, die ik in petto heb. Vooraf is er die oproep: Doe nou maar gewoon je werk. En nu zijn we bij stap 1, 2 en 3 en we hebben ze alle drie nodig, wil de gelijkenis betekenis krijgen in ons leven en in dat van de gemeente.

En over die gemeente wordt geschreven in een boekje bij het nieuwe jaarthema, Een goed verhaal. (Maarten Wisse, De bijbel in het midden; het geloofsgesprek te midden van verschillen.) Daarin staat dat we binnen onze PKN drie hoofdstromen kunnen onderscheiden
en dat het erom zal gaan dat die drie stromingen met elkaar het geloofsgesprek zullen zoeken. Niet één stroming heeft de waarheid in pacht, alleen met zijn allen kunnen we er iets van ervaren, iets van het goede van het christelijk geloof.

Drie stromingen. 1.De traditionele, de orthodoxe vorm van het protestantisme, met de nadruk op persoonlijke schuld en op vergeving door Gods genade, met de bijbel als onfeilbaar woord van God. 2. De evangelische stroming met de nadruk op de oude belijdenis, maar dan in een hypermoderne vormgeving. Een uitbundig geloof in wonderen met de nadruk op het gebed en de bijbel als persoonlijke gids. 3. De oecumenisch-liturgische stroming, die het geloof wil verbinden met de hedendaagse cultuur en de nood van de wereld. De bijbel als tijdgebonden boek van mensen over hun ervaringen met God.

Drie stromingen, die elk hun eigen eenzijdigheden hebben en daarom elkaar zouden moeten opzoeken om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan. Die drie stromen vinden we terug in onze minigelijkenis over de schat in de akker.

Het begint bij de boer, die naar zijn land is gegaan. Hij steekt zijn spa in de grond en stuit op iets hards. Hij graaft het uit. Wat zo verborgen ligt, komt aan het licht. Hij vindt een schat. Nou ja, hij weet nog van niks. Hij kan het nog niet bevatten. Wat stelt het voor?

Verborgen was het. De schat van het evangelie ligt verborgen. Denk niet dat je die zomaar even vindt. Denk niet, dat je meteen begrijpt wat je tegenkomt. Of het Woord van God jou raakt en bekeert, jouw hart beroert en je tot overgave beweegt, dat weet je niet. God is diep verborgen in deze wereld. Hij openbaart zich niet zomaar.

Die verborgenheid hoort bij die orthodoxe stroming in onze kerken. De eerste stroming die we kunnen onderscheiden; de eerste stap in de gelijkenis. Gods Koninkrijk laat zich niet zomaar vinden, die wijs je niet zomaar aan in deze wereld. God is de Heilige en Hij is in de hemel en wij zijn op de aarde; ken je plaats, denk niet dat God zich meteen helemaal speciaal zich op jou richt. Maak jezelf niet zo belangrijk. Denk niet bij alles dat je wel dóór hebt hoe God zich bekend maakt in de dingen om je heen. God is zeer verborgen. En de gelovige kunst bestaat hierin dat je de omgang met God zoekt in die verborgenheid. De bevinding, ‘Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont’, Psalm 25: 7.

Dit is de eerste stap in de gelijkenis. De boer deed gewoon zijn werk en onverwacht stuitte hij op de schat van het evangelie. Hij is er beduusd van. Hoe is het mogelijk dat uitgerekend hij dit vinden mag!

En dan komt de vreugde in zijn hart. En in deze tweede stap kan de evangelische christen zich herkennen. Die persoonlijke ontmoeting van de spitter en zijn schat, de mens die Jezus in zijn leven ontmoet, op een goede dag. De geloofsverrukking: ‘Wees blij in de Heer en zing verheugd, amen halleluja’. Die pure, directe blijdschap, het wonder van de herkenning en de vreugde van de opwekking. Het is waar! De Heer laat zich vinden. Voor wie werkt en bidt is niets onmogelijk in de Heer.

Maar, gemeente, we zijn er nog niet helemaal, zo vertelt de gelijkenis. Er is nog een derde stap.

Eerst was er nog niks. God is zeer verborgen als een schat in de akker, een schat, die al die tijd daar lag te wachten om gevonden te worden. Maar als die vondst wordt opgediept, is er het enthousiasme over de ontdekking, de geestdrift. Maar hoezeer zijn hart blij is, in vuur en vlam, begeesterd, realiseert de boer zich dat het allemaal nog niks is… want het land is niet van hem. Hij werkt er alleen, in loondienst, als dagloner. Hoe wordt die schat echt iets van hem?

Je kunt wel blij zijn, maar je hebt nog niks. Het is niet van jou. Je kijkt ernaar, je zingt er misschien van, maar uiteindelijk is het niet jouw bezit…. er moet nog van alles gebeuren,
wil het ook werkelijk wat voorstellen.

Wil het Koninkrijk op aarde ooit aan het licht komen, dan zal er veel moeten verdwijnen. Alles wat mensen bindt, alle schijnheiligheid, alle onrecht en uitbuiting, het zal de wereld uit moeten. Een nieuwe levensstijl van soberheid, van grenzen aan de groei; niet meer die immense ecologische voetafdruk op deze aarde. Maar met oog voor het milieu, de energiebronnen….
Maatschappijkritisch snapt de boer dat er veel overbodigs moet worden weggedaan, verkocht, van de hand gedaan. Wil het land als Gods nieuwe wereld werkelijk plaats bieden aan al haar inwoners in hun diversiteit, dan moet er eerst opruiming worden gehouden.
Het is de derde en laatste stap van de gelijkenis. De boer verkoopt al wat hij heeft om die ene akker te kunnen verwerven. Actiegericht als een Gretha Thunberg met een boot de oceaan over om het klimaatbelang onder de aandacht te brengen, zoekt de boer om het heil voor deze wereld te winnen. Er moet veel veranderen, vernieuwen, worden weggedaan om plaats te maken voor het Koninkrijk van de hemel.

Gemeente, u voelt wel hoe elk van de drie stappen van wezenlijk belang is. Dit is zo’n goed verhaal omdat het bewegende beelden zijn; de gelijkenis toont een hele beweging.
Het is niet één ding, één stap, het zijn ze allemaal bij elkaar die de gelijkenis vormen.
‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen
wat hij had en die akker te kopen’.

Wat mij zo boeit is dat je er nooit één aspect uit kunt halen dat alles verklaart, het gaat om die totale beweging, het hele tafereel, die wordt voorgesteld in de gelijkenis, zoals wij elkaar nodig hebben om de hoogte en breedte en diepte van het christelijk geloof samen te vatten
en als een beweging mee te maken, een ontwikkeling, een proces, een voortgang.

En het geheim? Dat zit ‘em volgens mij in twee dingen:
1. Doe maar gewoon je werk. Daar begon het allemaal mee.
2. de wederkerigheid; het hangt niet van jou alleen af en zelfs niet van ons allemaal. Wij en die schat, de gemeente en haar Heer. Er zit, als het goed is beweging in, verbinding, contact, wederkerigheid.

Als Hij ons roept, volgen wij. In mij, zegt God, klopt een hart voor jou. En in jou klopt je hart voor Mij. Jij groeit in Mij, zegt God, groei Ik in jou? Als het goed is, wordt er leven gewekt,
in Hem en in mij. Wij bestaan bij de gratie van elkaar. De schat en de dagloner. God en mens. Christus en ik, en wij… Wie volgt, die vindt. Wie vindt, die volgt.

Amen.

Overzicht preken

10-11-2019
Bidden
(Jongerendienst)


03-11-2019
Zacheüs, graaier wordt redder
(Dankdag)


13-10-2019
Na het kyrie ook het gloria

06-10-2019
Een kind in ons midden

15-09-2019
Een goed verhaal
(Startzondag)


25-08-2019
Aan tafel genodigd

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring