Protestantse Gemeente Odijk


Zondag Trinitatis

Ds. K.F. Visser
27-05-2018

Lezing(en): Psalm 93 en Efeziërs 5: 15-21


Gemeente, alle christusfeesten zijn gevierd. Het is Kerst geweest, God de Vader heeft ons zijn Zoon gegeven. Het is Pasen geweest, Christus stond naast ons in Zijn lijden en sterven en we vierden de overwinning op de dood. En het is Pinksteren geweest, God-in-ons, de heilige Geest is over ons gekomen. Alle feesten zijn gevierd.

God de Vader boven ons,
Jezus zijn Zoon naast ons,
en de Geest in ons.

Vader, Zoon en Geest bezingen wij vandaag als drie-eenheid.Kijk naar het symbool op de achterkant van het liturgieblad: Gods uitgestoken hand naar ons, het Ichtusteken – het visje als symbool voor Jezus Christus, Zoon van God Redder- we zien het kruis als symbool van lijden en dood, en er is een duif zichtbaar, symbool voor de gave van de Geest. Drie cirkels die in elkaar grijpen, als een eenheid, een drie-eenheid. Het is vandaag zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid.

En dat zegt ons dat de drie-ene God onze Koning is. Zijn heiligheid is van alle eeuwigheden. Hij troont boven alles en iedereen uit. We lezen het zo dadelijk aan de hand van Psalm 93.

Maar dan is het altijd weer de vraag: En hoe nu verder? Als alle christelijke feesten zijn gevierd en God onze Koning is, hoe zullen wij nu leven? Wat wil het nu concreet zeggen? Hoe zijn wij Gods onderdanen? Hoe zullen we ons gedragen?

Ik lees enkele verzen uit de brief aan de Efeziërs.
Daarin wordt God benoemd in zijn drievoudige gestalten, Vader, Zoon en Geest, maar dan vooral als een handreiking voor ons dagelijks leven.


Gemeente van Christus,

Twee lezingen heb ik gekozen voor vanochtend, die twee kanten laten zien van de ene medaille van het geloof. De ene kant zegt alles over God en de andere kant wijst naar ons. En we hebben beide nodig om te geloven, om te leven als gelovig mens.
Zoals het dubbelgebod van de liefde het zegt: God liefhebben bovenal en de naaste als onszelf en die twee geboden zijn aan elkaar gelijk.

De ene kant, Psalm 93, zegt iets over God, zingt breeduit over God, zingt God toe, verheft Zijn majesteit met het lied zelf. En het beeld dat eruit spreekt is helder… althans .. het doet mij denken aan wat ik ooit eens las over de berijming van ons psalmboek. U weet dat in de vroege jaren vijftig er een opdracht lag van de synode om de oude Psalmberijming meer bij de tijd te brengen. De oude berijming moest worden vervangen. Een grote groep van dichters ging aan de slag en verdeelden eerst de opdrachten.
Twee dichters kregen de opdracht om o.a. Psalm 93 opnieuw te berijmen, Jan Wit en Willem van der Molen. En het was uitgerekend in 1953, het jaar van de watersnood.
Het was – zo voelden ze het – huiveringwekkend om juist toen deze psalm te hertalen, opnieuw geschikt te maken voor een nieuw psalmberijming.

Het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Heer die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed….

Een paar regels uit de berijmde Psalm 93.

En iedereen voelt wel aan, als je denkt aan de watersnood en aan de 1836 verdronkenen dat zo’n psalm maar moeilijk over je lippen kan komen. Als God dan zo machtig is, waarom…? Ik geloof dat de psalmdichters wilden zeggen met hun boodschap: Wij zullen niet ten ondergaan! Wij, dat wil zeggen, de bewoonde aarde, de wereld waar de mensen wonen. Wij zullen niet ten ondergaan! Boven alles uit staat God. Zijn koningschap, zijn macht, zijn woord, zijn heiligheid staat als een huis; uiteindelijk is er niets en niemand die Hem aan het wankelen krijgt. In de berijmde psalm staat: Al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. Daar zit de bemoediging, de troost, hoe moeilijk ook. Wat er is gebeurd, hoe vreselijk het water tekeer ging, het neemt Gods trouw niet weg.

Dat is de ene kant. Hoe wij er ook aan toe zijn, Hij houdt ons vast. Zijn majesteit gaat boven alles uit. Een beeld dat bedoeld is om ons vertrouwen op te bouwen. In alles wat we meemaken, of het nou de rampspoed van de watersnood was of welke andere ramp ook – de onrust tussen volkeren, de strijd, goed vergelijkbaar met stormen en geraas – hoe dan ook: in alles is God nabij, tenminste dat is wat het geloof probeert vast te houden, want het is natuurlijk moeilijk als mensen niks merken van die aanwezigheid van God. Als mensen het gevoel hebben dat ze alleen zijn in hun storm, dat ze God niet zien te midden van het tumult. Het geloof probeert te zeggen: Hij is er, en Hij is er voor jou! Houd dat vast. Dat is de ene kant. De kant van God en ons geloof in God, ons belijden, soms tegen beter weten in. Hopen en bidden dat God werkelijk in alles nabij zal zijn. Dat is de ene kant.

Er is ook die andere kant, die praktische kant, de kant van het gewone leven, het doen en laten van ons mensen. Hoe zullen wij ons als christenen gedragen in deze wereld? Wat staat ons te doen? Hoe zullen we ons opstellen?

Als God zich op drie manieren aan ons bekend heeft gemaakt – als Vader, Zoon en Geest, dus als God boven ons en naast ons en in ons – hoe maken wij ons geloof in Hem dan zichtbaar? Wat mag van ons kerkmensen verwacht worden? Als God onze Koning is, hoe zijn wij dan Zijn getrouwe onderdanen? Verantwoordelijke burgers? Burgers op z’n best?

Ik vond het uitdagend om een stukje uit de Efezebrief met u te lezen. En me af te vragen wat onderscheidt ons van de rest? Hoe zijn wij gewoon mens als ieder ander en toch anders, want wij proberen iets van ons geloof waar te maken? Wat haal ik dan uit zulke bijbelwoorden?

Het zijn heel concrete aanwijzingen, die vooral voor zichzelf spreken. Er hoeft niets aan te worden uitgelegd:

-let goed op, welke weg je wandelt en wees verstandig.
-laat je niet in met oneigenlijke wegen, gebruik je verstand, wees niet dwaas.
-gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd…
het zijn woorden van 2000 jaar geleden, maar actueler kun je ze haast niet krijgen. Wij leven in een slechte tijd, nou ja, het is maar hoe je het bekijkt.
Wij leven in onwaarschijnlijke rijkdom en in vrede.
Maar wie even verder kijkt, ziet ook veel ellende, onwaarheid, leugen, maar ook onderdrukking, honger, vluchtelingenkampen, enfin, elk journaal getuigt ervan.
-gebruik je dagen goed, wil dan zoiets zeggen als: Maak wat goeds van je leven, besteed je tijd zinvol. Loopt er de kantjes niet vanaf. Span je in, zet je in. Er mag echt iets van jou worden gevraagd.

-En dan heel indringend: probeer te begrijpen wat de Heer wil… Ik vind dat een eerlijke vraag. Blijkbaar is het lang niet altijd meteen duidelijk wat de Heer van je wil… daar moet je proberen achter te komen. Dat kost tijd, geduld, gebed, stilte….
-En dan wordt het nog persoonlijker, als er gezegd wordt je niet te bedrinken…. dit zijn woorden voor de huisgemeente in Efeze, waar de leden samen aten en dronken, de maaltijd gebruikten, en niet alleen om Jezus te gedenken, het laatste avondmaal, maar ook gewoon om alles samen te delen. Laat het dan niet zo zijn dat één zich een stuk in zijn kraag zuipt… dat is bedoeling. Een sociaal voorschrift.
Er heerste de opvatting – vooral onder de mensen met een Griekse achtergrond daar in Efeze- dat veel drinken juist geestverrijkend zou zijn. Maar Paulus in zijn Efezebrief weet wel beter. Niet doen, zegt hij!
-Daarom schrijft hij erbij: Laat de Geest je vervullen; niet de spiritualiën, maar de ware spirit, de Geest van God.
-Lal dus niet, maar zing, voegt hij eraan toe. Zorg dat je kunt zingen met elkaar, zingen en danken, dan leer je elkaar verdragen en respecteren.

Zingen. Waarom zingen? Waarom zingen wij in onze diensten? Waarom zingen kerkmensen over de hele wereld? Omdat wij het niet kunnen laten. Omdat we wel weten dat zingen beter is dan almaar praten. Geestelijke liederen zingen is beter dan discussiëren, je kunt beter met hymnen onder woorden wat niet te vatten is. Muziek en zang raken aan diepere laag in ons bestaan; waar woorden te kort schieten, helpen liederen je verder.

Ik geloof dat heel veel mensen niet zo goed kunnen zeggen wat ze geloven, maar er wel van kunnen zingen. Vraag niet aan mensen wat ze geloven, maar vraag van welk lied ze houden je veel en je weet genoeg! Want is het zo dat een lied een beroep doet op gevoel, recht je hart kan raken, anders dan zoveel woorden en redeneringen?

Wat mooi om op deze bijzondere zondag twee kanten van het zelfde geloof onder onze aandacht te brengen. Gods Koningschap, Zijn heiligheid en Zijn nabijheid aan de ene kant en wij aan de andere kant als mensen die proberen dat geloof gestalte te geven.

Zo vieren we vandaag de Maaltijd met elkaar. De Maaltijd als de hoogste vorm van dankzegging. Wij danken God voor alles wat Hij ons in Christus Jezus heeft gegeven en ons door Zijn Geest te binnen brengt met woorden en vooral met liederen, en vandaag nog eens extra met brood en wijn.

Wij danken God, Vader, Zoon en Geest, nu en in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

Overzicht preken

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring